Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira borcu için ihtarname örneği!

Kira borcunu zamanında ödemeyen kiracılara karşı mal sahibi ihtarname gönderebiliyor. İşte kira borcu için ihtarname örneği..


Kira borcu için ihtarname örneği!


Ev ve işyeri kiralamalarında kiracılar, kira bedelini ödemek ile mükellef oluyor. Bu yükümlülüğünü yerine getiremeyen kiracılar adına kiracıya ihtarname gönderilebiliyor.


Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebiliyor.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Kira borcu için ihtarname örneği şu şekilde sıralanıyor.


Kira borcu için ihtarname örneği şu şekilde;


İ H T A R N A M EİHTAR EDEN :...........................


MUHATAP :.............................. 


KONU : .................... ayı kira bedeli .................-TL’nin ödenmesi, aksi taktirde tahliye davası açılacağı ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağının ihtarıdır.


AÇIKLAMALAR :

1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda ../../.... tarihli kira mukavelesi gereği aylık .................-TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız. 


2- Her ayın 1 ile 5’i arasında Bankaya yatırmanız gereken kira bedellerinden ...............-TL ................ ayı kira bedelini bugüne kadar yatırmamış bulunmaktasınız. 


3- ..................-TL .............. ayı kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz taktirde Borçlar Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince hakkınızda tahliye davası açılacağı ve alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağınını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz. İHTAR EDEN VEKİLİ


SAYIN NOTER,


Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com