Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kira gelirinin tespitinde gider yöntemleri!

Kira gelirinin tespitinde gider yöntemleri: Götürü Gider Yöntemi ve Gerçek Gider Yöntemi olarak sıralanıyor..


Kira gelirinin tespitinde Götürü Gider Yöntemi ve Gerçek Gider Yöntemi olmak üzere iki yöntem bulunmaktadır. Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır.


Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler. 


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın %15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. (Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar.)


Örnek: Mükellef (B), üç dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu yıllık 18.000 TL, 16.800 TL ve 13.800 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 


Mükellefin, 2017 yılında kiraya verdiği üç konuttan elde ettiği toplam kira geliri: 


18.000 + 16.800 + 13.800 = 48.600 TL’dir. Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.


Konut Kira Geliri 48.600,00 TL

Vergiden İstisna Tutar 3.900,00 TL

Kalan (48.600 - 3.900) 44.700,00 TL

%15 Götürü Gider (44.700 x %15) 6.705,00 TL

Vergiye Tabi Gelir (44.700 – 6.705) 37.995,00 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 7.508,65 TL

Damga Vergisi 58,80 TL


Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler, brüt kira geliri tutarından Gelir Vergisi Kanunu 74 üncü maddesinde sayılan giderlerin gerçek tutarlarını indirebilirler.


Mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.


Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.


Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir.