Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kiracı aidat ödemezse ne olur?

Kiracılar, apartman aidatını ödemek ile mükellef oluyor. Peki, kiracı aidat ödemezse ne olur?Gayrimenkulünü kiraya veren mal sahipleri, apartmandaki bazı sorumlulukları devretmiş olurken, bazı sorumlulukları devretmiş olmuyor.


Kiracıya devredilen sorumlulukların başında apartman aidatı geliyor. Günlük sunulan hizmetlerin karşılığında alınan bu aidat, aylık olarak alınıyor. Peki, kiracı aidat ödemezse ne olur?


Kiracı aidat ödemezse..

Kiracıya apartman yönetimi tarafından dava açılabiliyor. Eğer kiracı aidatını ödemezse mal sahibi kendisine dava açabiliyor. 


Davada kiracıdan ödenmeyen aidat miktarı geçen sürede yaşanan faizleri ile birlikte alınıyor. Eğer kiracı ödeme yapamıyor ise bu ceza hacze çevriliyor. Kiracıdan aidatın tahsil edilememesi durumunda ise müteselsil sorumluluk nedeni ile bu bedel, mal sahibinden talep ediliyor.


Aidat ödemeyen kiracıya ihtarname örneği..


.................. NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ :

VEKİLLERİ :

MUHATAP :

KONU : Muaccel kira borcunun ödenmesi ihtarı


A Ç I K L A M A :

1- Sayın muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki taşınmazı / / başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Kira sözleşmesi 4 yıllık olup bu dönemin aylık kirası 2 000 -TL’dır.


2- Yazılı sözleşmeye göre aylık kiralar her ayın birinde net ve peşin olarak ödenmesi gerekmektedir Ancak sözleşme hükmüne aykırı olarak bugüne kadar aylık kiraları çoğunlukla gününde ödememektesiniz Müvekkilin şifahi uyarılarına rağmen sözleşmeye aykırılık oluşturan bu tutumunuz devam etmektedir Bugün itibarıyla Temmuz 20... ayı kira bedeli de halen ödenmemiş bulunmaktadır.


3- Sözleşmenin özel şartlar bölümünde aylık kiraların herhangi birinin gününde ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar olan tüm kira bedellerinin muaccel olacağı kararlaştırılmıştır Buna göre dönem sonuna kadar olan aylık kiraların tamamı muaccel olduğundan 10 000 -TL ödemeniz gerekmektedir.


Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde 10 000 -TL muaccel kira borcunuzu 01 07 20... tarihinden itibaren işleyen avans faizi ile birlikte ödemenizi; aksi halde temerrüt koşulları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira alacaklarının tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.


Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhatap kısmında isim ve adresleri gösterilen kiracılara ayrı ayrı tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com