Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kırşehir Defterdarlığı arsa karşılığı okul yaptırıyor!

Kırşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, arsa karşılığı okul inşaatı yaptırıyor. İnşaat ihalesi 27 Mart'ta yapılacak..


Kırşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, arsa karşılığı okul inşaatı yaptırıyor. Kırşehir Merkez ilçesine bağlı Kuşdili Mahallesi'ndeki 2 arsanın verilmesi karşılığında yine Merkez ilçesine bağlı Yenice ve Aşıkpaşa Mahallelerinde okul inşaatı  için ihale 27 Mart 2018 tarihinde saat 14:00’de Kırşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nde Müdür odasında pazarlık usulü ile yapılacak.


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR


Kırşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (Tablo 1)


Kırşehir Defterdarlığı arsa karşılığı okul yaptırıyor!


İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 2)


Kırşehir Defterdarlığı arsa karşılığı okul yaptırıyor!1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, 27.03.2018 tarihinde saat 14:00’de Kırşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nde Müdür odasında pazarlık usulü ile yapılacaktır.


2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 2 adet ilköğretim okul binası (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 8.700.753,60- TL maliyetli, MEB-10415R.24.İO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK olmak üzere 2 adet İlköğretim Okul Binası inşaatına karşılık, tablo 2 de belirtilen 2 (iki) adet ve toplam 8.787.250,00-TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 86.496,40-TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.


3 - Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.


4 - Geçici teminat bedeli 1.318.088,00- TL dir.


5 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL’dir.


6 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.


7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.


8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER :


a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler, (toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesi, toplam inşaat bedelinin en az %20’sine tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri ile şartnamenin 10. maddesinde belirtilen diğer belgeler),


b) Geçici teminat olan 1.318,088 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit ödenmesi halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,


c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,


d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,


f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğü’ne ödendiğine ilişkin alındı belgesi,


e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,


En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.


İlan olunur.