Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut finansmanı sözleşmesi nasıl yapılır?

Konut kredisi kullanma sürecinde ev sahibi olmak isteyen kimseler bankaların konut finansmanı sözleşmesini imzalıyor. Peki, konut finansmanı sözleşmesi nasıl yapılır?


Konut finansmanı sözleşmesi nasıl yapılır?


Konut kredisi kullanma sürecinde ev sahibi olmak isteyen kimseler ve kredi kuruluşları konut finansmanı sözleşmesi yapıyor. Peki, konut finansmanı sözleşmesi nasıl yapılır? Konut kredisi sözleşmesini şekil şartı nedir?


Konut finansmanı sözleşmesinin yazılı olarak kurulması gerekiyor. Aksi halde konut finansmanı sözleşmesi geçerli olmuyor. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan konut finansmanı kuruluşu, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremiyor.


Konut finansmanı sözleşmesinin; en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve bir örneğinin, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunlu oluyor.


Konut finansmanı sözleşmelerinin zorunlu içeriği ise, 28 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe giren Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği'nde yer alıyor. Peki, bankaların konut kredisi kullanan müşterilerine imzalatacağı sözleşmede hangi maddeler yer alacak?


Konut finansmanı sözleşmesinin; sabit, değişken veya sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı kredi tiplerine göre, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e), (ı), (j), (k) bentleri ve (l) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (m) bendinin (8) numaralı alt bendinde yer alan bilgiler hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan bilgilerle birlikte aşağıda belirtilen hususları içermesi zorunludur:


a) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, varsa telefon numarası ile diğer iletişim bilgileri,


b) Sözleşmenin eki olarak da verilebilecek ödeme planı,


c) Kredi alınmasına ilişkin şartlar,


ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin genel bilgi,


d) Konut finansmanı sözleşmesinin bağlı kredi şeklinde olması halinde 15 inci maddede yer alan tüketicinin haklarına ve bu hakların kullanılmasına ilişkin açıklayıcı bilgi,


e) Taksit vadesinin, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceğine ilişkin bilgi,


f) Temerrüt hali de dahil olmak üzere konut finansmanı sözleşmelerine dayanılarak yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanamayacağına ilişkin bilgi,


g) Kredinin yabancı para birimi cinsinden kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, hangi tarihteki kurun dikkate alınacağına ilişkin bilgi,


ğ) Tüketicinin uyuşmazlık konusundaki başvurusunu tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceğine dair bilgi,


h) Konut finansmanı kuruluşu ile tüketici arasında kurulan sözleşmenin bir örneğinin düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için tüketicinin ücretsiz olarak alma hakkı olduğuna ilişkin bilgi,


ı) Varsa tüketicilerin başvurabileceği diğer çözüm yollarına ilişkin bilgi.


Konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemleri ile ilgili sözleşmelerde de, birinci fıkrada yer alan bilgilere, finansal kiralama işlemlerine karşılık gelen uygun ifadelerle yer verilir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com