Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçeleri!

Konut kredisi dosya masrafı iadesi için öncelikle bankaya verilecek bir dilekçe ile başvuruluyor. Ardından tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine müracaat ediliyor...


Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçeleri!


Konut kredisi dosya masrafı iadesi için öncelikle bankaya verilecek bir dilekçe ile kendisine ödeme planı ve ödeme dekontlarını verilmesini talep ediyor.


Bu masraf eğer 2.200,00 TL'nin altındaysa Tüketici Hakem Heyetine, bu sınırın üstündeyse dosya masraflarının iadesi için ise Tüketici mahkemelerine müracaat edilebiliyor. Konut kredisi dosya masrafı iade dilekçeleri şu şekilde sıralanıyor:


Bankaya verilecek dilekçe:............. Bankası A.Ş  Genel Müdürlüğüne


Talepte Bulunan : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)


Konu   : Kredi masraflarının iadesi hakkında


Açıklamalar  :

Bankanızın .............. numaralı kredi müşterisiyim.


Bugüne kadar kullanmış olduğum her kredi işlemlerinde kredi-dosya masrafı ödemekteyim.


Yargıtay kararıyla; kredi-dosya masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bankanızdan bugüne kadar kullanmış olduğum tüm kredilerin;


a. Sözleşmelerini,

b. Ödeme planı ve ödeme dekontlarını,

c. Kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesini,


tarafıma mail veya adresime bankacılık kanunu çerçevesinde verilmesini talep ederim. Cevap verilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve ilgili kurumlara şikayette bulunacağımı bildiririm.


Kullanmış olduğum kredilere ilişkin olarak On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile tarafıma derhal iadesini, aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm. 

 

.../.../....

Ad, Soyad -İmzaTüketici mahkemesi dilekçesi:


……………… Tüketici Mahkemesi Hakimliğine

Davacı : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)


Davalı :  ……… Bankası A.Ş 

Konu           : Dosya masrafının iadesi 

Değeri : ……… TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız saklıdır)


Açıklamalar :   

a. Bankanın ………………. şubesinden kullanmış olduğum krediler nedeniyle …… TL kredi-dosya masrafı kesintisi yapılmıştır.


b. Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir” şeklindedir.


Yine Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.


c. 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.


Sözleşme de içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların sonradan yazılmış sözleşmeye dayanılarak tarafımdan alınan ücretler haksız şart sayıldığından iade edilmesi gerekir. 


Deliller  :Sözleşmeler, Ödeme dekontları, ödeme planı, bilirkişi incelemesi vs deliller.


Sonuç ve İstem  : Yukarı da izah etmeye çalıştığım ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

Davamın KABULÜ ile; 

a. Bankanın kullanmış olduğum krediler nedeniyle tarafımdan alınan ……. TL kredi-dosya masrafı ücretinin ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, 

b. Yapılan masrafların karşı tarafa tahmiline, 

c. Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,


Karar verilmesini arz ve talep ederim. …… /…../20.. 

İsim ve İmza

Ek  : Sözleşme, 

Ödeme Planı ve ekleri sureti

Ödeme belgeleri
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com