Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut kredisi dosya masrafı iadesi nasıl alınır?

Yargıtay Kararı gereğince konut kredisi kullananlardan tahsil edilen ve ne için alındığı belirtilmeyen dosya masrafları iade ediliyor. Peki, konut kredisi dosya masrafı iadesi nasıl alınır?


Yargıtay Kararı gereğince konut kredisi kullananlardan tahsil edilen ve ne için alındığı belirtilmeyen dosya masrafları iade ediliyor. İade için tüketicinin başvuruda bulunması gerekiyor. 


Öncelikle ne kadar masraf kesildiğinin tespit edilmesi gerekiyor. Bunun için bir dilekçe yazarak bankaya gönderiliyor. Akabinde gelen cevapta belirtilen rakamın tüketici hakem heyeti başvuru sınırını aşıp aşmadığına bakılıyor.


2017 yılında tüketici hakem heyeti sınırı 2 bin 400 lira olarak belirlendi.  Eğer dosya masrafı 2 bin 400 liradan düşükse tüketici hakem heyetine müracaat edilebiliyor. Eğer bu bedelden fazlaysa tüketici mahkemesine müracaat ediliyor.


Bankaya gönderilecek dilekçe örneği


............. Bankası A.Ş  Genel Müdürlüğüne


Talepte Bulunan : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)


Konu   : Kredi masraflarının iadesi hakkında


Açıklamalar  :

Bankanızın .............. numaralı kredi müşterisiyim.


Bugüne kadar kullanmış olduğum her kredi işlemlerinde kredi-dosya masrafı ödemekteyim.


Yargıtay kararıyla; kredi-dosya masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bankanızdan bugüne kadar kullanmış olduğum tüm kredilerin;


a. Sözleşmelerini,

b. Ödeme planı ve ödeme dekontlarını,

c. Kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesini,


tarafıma mail veya adresime bankacılık kanunu çerçevesinde verilmesini talep ederim. Cevap verilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve ilgili kurumlara şikayette bulunacağımı bildiririm.


Kullanmış olduğum kredilere ilişkin olarak On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile tarafıma derhal iadesini, aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm. 

 

.../.../....

Ad, Soyad -İmza


Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na gönderilecek dilekçe örneği


T.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI

 

(Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)


Şikayet Eden :

Adres :

E- Posta&Telefon :

Şikâyet edilen :

Adresi :

Şikayetin parasal değeri :

Şikayetin tarihi :


Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… – TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)


Açıklamalar:

1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde ………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.


2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )


3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)


4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır.


Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde).


5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.


Sözleşmede;


a) Tüketici kredisi tutarı,


b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,


c) Yıllık faiz oranı,


d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların


ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,


e) İstenecek teminatlar,


f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,


g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,


h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,


Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan


………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.


6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince


hakem heyeti yetkisindedir.


7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.


Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun.

Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname,

posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.


İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin

tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Şikâyet eden (Ad, soyad ve imza)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com