Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut kredisi dosya masrafı tüketici mahkemesi sınırı!

Konut kredisi dosya masrafı iadesi için tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine müracaat edilebiliyor. İşte konut kredisi dosya masrafı tüketici mahkemesi sınırı 2016..


Konut kredisi dosya masrafı tüketici mahkemesi sınırı!


Konut kredisi dosya masrafı iadesi için tüketici hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine müracaat edilebiliyor. Dosya masrafı adı altında alınan masraf 2015 yılı için 2 bin 200 TL altındaysa hakem heyetine; üstündeyse mahkemeye müracaat ediliyor.


Tüketici hakem heyeti parasal sınırları 2016 yılı için yeniden belirlendi. Buna göre, 2016 yılında yapılacak iade başvuruları için eğer dosya masrafı 2 bin 350 TL'nin altındaysa Tüketici Hakem Heyetine, bu sınırın üstündeyse dosya masraflarının iadesi için ise Tüketici mahkemelerine müracaat edilebiliyor.


Konut kredisi dosya masrafı tüketici mahkemesi dilekçesi örneği:


……………… Tüketici Mahkemesi Hakimliğine

Davacı : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)


Davalı :  ……… Bankası A.Ş 

Konu           : Dosya masrafının iadesi 

Değeri : ……… TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız saklıdır)


Açıklamalar :   

a. Bankanın ………………. şubesinden kullanmış olduğum krediler nedeniyle …… TL kredi-dosya masrafı kesintisi yapılmıştır.


b. Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir” şeklindedir.


Yine Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.


c. 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.


Sözleşme de içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların sonradan yazılmış sözleşmeye dayanılarak tarafımdan alınan ücretler haksız şart sayıldığından iade edilmesi gerekir. 

Deliller  :Sözleşmeler, Ödeme dekontları, ödeme planı, bilirkişi incelemesi vs deliller.

Sonuç ve İstem  : Yukarı da izah etmeye çalıştığım ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

Davamın KABULÜ ile; 

a. Bankanın kullanmış olduğum krediler nedeniyle tarafımdan alınan ……. TL kredi-dosya masrafı ücretinin ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, 

b. Yapılan masrafların karşı tarafa tahmiline, 

c. Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,


Karar verilmesini arz ve talep ederim. …… /…../.... 

İsim ve İmza

Ek  : Sözleşme, 

Ödeme Planı ve ekleri sureti

Ödeme belgeleri


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com