Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konut kredisi peşinat oranı nedir?

Banka ekspertiz tarafından belirlenen değerin tamamını kredi olarak veremiyor. Bir kısmın peşinat olarak ödenmesi gerekiyor. Peki, konut kredisi peşinat oranı nedir?


Konut kredisi peşinat oranı nedir?


Konut kredisi, ev sahibi olmak isteyen ancak yeterli nakit parası olmayan kimseler tarafından kullanılıyor. Konut kredisi diğer kredilere nazaran daha uzun vadeli ve daha düşük faizli oluyor.


Bu kredi, tüketicinin kredi skoruna ve taşınmazın da aranan özelliklere uygun olması halinde onaylanıyor. Ekspertiz tarafından evin değeri tespit ediliyor. Ancak banka ekspertiz tarafından belirlenen değerin tamamını kredi olarak veremiyor. 


Geriye kalan kısmın peşinat olarak verilmesi gerekiyor. Peki, konut kredisi peşinat oranı nedir?


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı gereğince, ancak evin değerinin yüzde 75'lik kısmı için kredi verilebiliyor. Buna göre, konut kredisinde peşinat oranı yüzde 25 olarak hesaplanıyor. 


Kredi verildikten sonra kalan peşinatın tüketici tarafından ödenmesi gerekiyor. İlgili karar metni şu şekilde;


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı 


Karar Sayısı: 3980 Karar Tarihi: 16/12/2010

(18.12.2010 tarih ve 27789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) 


Kurul Başkanlığının 16.12.2010 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16.12.2010 tarih ve  B.02.1.BDK.0.06.00.00.8-26127 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 


5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43 üncü maddesi ile 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına Đlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak; 


1- 01.01.2011 tarihinden itibaren; 


a) Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı altında kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının % 75, 


b) Ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak taksitli ticari kredilerde kredi tutarının teminat olarak alınan ticari gayrimenkulün değerine oranının % 50 ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılmasına ve sınırlamada bu değerlerin kullanılmasına, 


2- Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin 

değerlemesinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmişdeğerleme şirketlerine yaptırılmaması halinde, kredi tutarının tamamının, sınırın aşılması halinde ise, aşan kredi tutarının bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınmasına, 


3- Sınırlamaya konu krediler için, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, % 50’den daha düşük risk ağırlığı uygulamasına tabi alınmış bir teminatın varlığı halinde, bu teminatların değerinin ikinci fıkra uyarınca sermayeden indirilen değere konu edilecek tutarlardan düşülmesine ve bu suretle bulunacak pozitif değerin ikinci fıkra çerçevesinde özkaynak hesaplamasında sermayeden indirilecek değer olarak dikkate alınmasına, 


4- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 87 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca  işbu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına 

karar verilmiştir. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com