Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Konya Defterdarlığı'ndan 5.6 milyon TL'ye satılık arsa!

Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Karatay'a bağlı Tatlıcak Mahallesi'ndeki konut dışı kentsel çalışma ve sanayi alanı imarlı arsa ihale ile satılıyor.


Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Karatay'a bağlı Tatlıcak Mahallesi'ndeki konut dışı kentsel çalışma ve sanayi alanı imarlı arsa ihale ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 5 milyon 633 bin TL olarak belirlenen arsa için ihale 13 Mart'ta yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


Konya Defterdarlığı


1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizasında gösterilen gün ve saatte, Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü Odasında dosyasında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.


2 - Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.


Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


3 - Satışı yapılan taşınmaz K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.


4 - Satışı yapılan taşınmazın ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4’ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.


5 - Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.


6 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin;


a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,


b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,


c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)


d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2018 yılı vizeli Ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,


e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.


7 - İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.


8 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.


9 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.


İlan olunur.