Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kooperatif nasıl kurulur?

Kooperatifler;yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabiliyor. Peki, kooperatif nasıl kurulur?


Kooperatifler; Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklar oluyor.


Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekir.


Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna göre kurulmuş teşekküller kullanabilir.


Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez. Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir.


Anasözleşmeye konacak mecburi hükümler:

Kooperatif anasözleşmesinde aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer olması gerektir.

 1. Kooperatifin adı ve merkezi,

 2. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,

 3. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,

 4. Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az 1/4 nün peşin ödenmesi,

 5. Ortakların ayni sermaye koyup koymıyacakları,

 6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,

 7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev ve yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,

 8. Kooperatifin temsiline ait hükümler,

 9. Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,

 10.Kurucuların adı, soyadı iş ve konut adresleri,

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com