Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Küçükçekmece

Dumankaya Miks, Metropark ve Soyak Park Aparts gibi projelerin konumlandırıldığı ilçedir. Küçükçekmece’deki Halkalı bölgesi, markalı konut projelerinin yoğunlaştığı merkez haline gelmiştir.Küçükçekmece

KüçükçekmeceKüçükçekmece ne zaman ilçe oldu?Küçükçekmece İlçesi 04.07.1987 tarihli resmi gazetede yayınlanan 3392 Sayılı Kanunla Bakırköy ilçesinden ayrılarak kurulmuş bir ilçedir. Fiilen ve törenle hizmete girmiş tarihi ise 15.07.1988'dir.Küçükçekmece nerededir? Yüzölçümü nedir, komşusu olan ilçeler hangileridir?İlçe'nin yüzölçümü Kadastrodan alınan kayıtlara göre 36.5 Km2 .dir. Sahil uzunluğu 1.7 Km. dir. İl merkezine uzaklığı ise 23 Km.dir. Sınır komşuları güneyde Bakırköy, Marmara denizi, güneybatıda Avcılar, batıda Büyükçekmece ve Çatalca, kuzeyinde Başakşehir ve kuzeydoğuda Gaziosmanpaşa, doğuda Bahçelievler, Bağcılar ve Esenler İlçesidir.Küçükçekmece’nin jeolojik yapısı nasıldır?Küçükçekmece geniş düzlükler halinde az dalgalı (engebeli) bir alana yayılmıştır. Deniz ve göl kıyılarında içerilere doğru yükseltiler artar. Kuzeydeki tepelerde yükseklik 200 metreyi bulur. Vadiler oldukça belirgin görünümdedir. İlçemizdeki gölün morfolojik (biçim) yapısı nedeniyle tam ve tipik bir lagun (yalı) gölüdür. Dünyada pek ender oluşan lagun göllerden birisidir ve bir doğa harikasıdır. Küçükçekmece İlçesi'ni kapsayan alanda yüzeyleşen formasyonlar, görünür tabanda Paleozoyik yaşlı Trakya Formasyonunun grovak (kumtaşı-silttaşı )ve kiltaşı ardalaşmasından oluşan litolojiler ile başlamaktadır. TEM Otoyolu (0-2) kuzeyinde yüzeyleşen bu litolojiler kahverengi, mavimsi gri renkli, kireç taşı merceklerini içermektedir. Erosen yaşlı Kırıkkale formasyonu üzerinde ise,yörede yaygınca gözlenen Neojen yaşlı genç çökeller yer almaktadır.Üst Oligosen sonu dönemde bilhassa TEM otoyolu kuzey alanında bir transgresyonla taban çakıl taşı-kumtaşı ve tüflü-konglomeratik ve de linyit seviyeleri ile başlayan, TEM güneyinde gittikçe yaygınlaşan ve kalınlığı artan üst seviyeler yeşil renkli aşırı konsolide kiltaşı-kil kum ardalaşmalarıyla devam edip en üst seviyelerde ise Miyosen dönemi sonuna kadar giderek sığlaşarak lagünler ortamda, kum-organik kilmarn-kireçtaşı ardalaşmasıyla kesiksiz devam ederek son bulur. İlçenin sahip olduğu yerüstü suları Lagun gölü ile onu besleyen Sazlıdere, Nakkaşdere ve bu derelerin kollarından oluşmaktadır.


Lagün Gölü:  Küçükçekmece Gölü rezervuar alanı dâhil 340 km2'lik alana ve yaklaşık yüzde 5 eğime sahiptir. Meterolojik koşullara bağlı olarak da deninizden beslenmektedir ve topladığı su 104.106 m3/yıl'dır.


Nakkaşdere: Küçükçekmece Gölü'ne dökülen ikinci önemli akarsudur. Nakkaş dere yaklaşık 43 km2 yağış alanına sahiptir. Debisi ortalama 0,344m3/sn .yıllık ortalama su hacmi 14 milyon m3'dür.Küçükçekmece’nin tarihçesi nedir? Küçükçekmece İlçesi'nin tarihi M.Ö.500-600yıl öncesi kadar dayanır. Türkiye'nin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Küçükçekmece adının kaynağı tartışmalıdır. Genel olarak kenarında kurulduğu gölle ilgili olduğu kabul edilir. "çekmece" olarak anılan iki gölün boyutlarıyla adları uygunluk göstermez. Büyükçekmece gölünden daha büyük olduğu halde tam tersi bir ad taşımasının genel kabul gören açıklaması, gölün deniz bağlantısını sağlayan geçit üzerindeki köprünün küçüklüğüdür. Osmanlı döneminde yazılmış birçok batılı kaynakta bu köprü" küçük köprü" anlamında "Ponte Piccolo"adıyla geçer. İki göle de verilmiş olan "Çekmece" adının balık tutmak için denize açılan geçitlerde kurulan ve yukarı çekilerek açılan kafesli setlerden geldiği kabul edilir.Küçükçekmece’nin nüfus ve idari durumu nedir? Nüfus


Yıl          Toplam Şehir          Kır


1990 479.419 469.431 9.988

2000 594.524 593.520 1.004

2007 785.392 784.128 1.264

2008 669.081 669.081 -

2009 674.795 674.795 -

2010 695.988 695.988 -

2011 711.112 711.112 -


İdari Durumu: İlçe 21 mahalle biriminden ibarettir.Kaymakamlık Hizmet Binası 09.04.2001 tarihinde Kartaltepe Mahallesi Suvari Caddesi No.19'da halkımıza hizmet vermeye başlamış olup, bina donanımlı ve yeterlidir. Hizmet Binası içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Nüfus Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Müftülük, Mal Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile hizmet vermektedir.Küçükçekmece’nin ekonomik durumu nasıldır?İlçede faaliyet gösteren 10.000 civarında iş yeri mevcuttur. Bunlardan yaklaşık olarak 200 kadarı orta ve büyük işletmelerdir. Önemli bir kısmı 1.sınıf olup İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca işlem görmektedir. Tem Otoyolun Küçükçekmece'den geçmesi İkitelli ile İstanbul arasındaki ulaşım olanaklarını artırmış, ulaşım süresinin kısalması sonucu ilçe ekonomik faaliyetler açısından önem kazanmaya başlamıştır. Küçükçekmece İlçesi nüfusunda 12-65 yaş aralığında olan bireyler iktisadi açıdan faal olma potansiyeli var olan bireyler olarak değerlendirilmiştir. DİE verilerine göre yapılan değerlendirme sonucunda Küçükçekmece İlçesi'nin nüfusunun iktisadi açıdan faal olma potansiyelinin %49'nu kullandığı saptanmıştır. Küçükçekmece İlçesi ekonomik yapısını ortaya koymak üzeri iktisadi açıdan faal olan kadın ve erkek nüfuslarına bakıldığında, erkelerin en fazla 25-29 yaş arası grupta, kadınların ise 16-19 yaş arası grupta toplandığı görülmektedir. Buradan kız çocukların eğitim alamamalarından dolayı iş hayatına erkeklere oranla daha erken atıldıklarını ancak evlilik çağından sonra kadın çalışanlarının işlerini bıraktıklarını anlaşılmaktadır. Erkekler eğitim ve askerliklerini tamamladıkları 20'li yaşlarda çalışmaya başlamaktadırlar. 15-19 yaş arası çalışanlarda çalışan kadın nüfus erkeklerin yaklaşık ½ si iken, 25-29 yaş arasında bu oranın 1/3'e, 30-34 yaş arasında ise 1/5'e kadar düştüğü görülmektedir. Küçükçekmece İlçesi sınırları içinden yer alan 160 iş yerinden 68'nin 1991-2000 yılları arasında kurulduğu belirlenmiştir. 1991-2000 ağırlığını 53 işyeri ile 2001 sonrası 24 işyeri ile 1981-1990 aralığı ile 14 iş yeri ile 1980 öncesi yıllar takip etmektedir. Küçükçekmece'deki 160 işyerinin 68'nin sermayesi 1 milyar-20 milyar arasında değişmektedir. Bunu takiben, 31 iş yerinin sermayesi bilinmemektedir; 19 iş yerinin 20 milyar-50 milyar arasında değişmekte; 19 işyerinin 200 milyar üzerinde 12 işyerinin sermayesi 0-1 milyar arasında, 10 işyerinin 50 milyar-100 milyar arasında değişmekte ve 1 işyerinin de 100-200 milyar arasında değişmektedir.Küçükçekmece’nin ulaşım olanakları neler?Küçükçekmece İlçesine demiryolu ve karayolu ile ulaşım mümkündür. İlçede toplu taşım olarak banliyö, otobüs ve minibüs hatları bulunmaktadır. Küçükçekmece İlçesi'nde E-5 ve Tem otoyollarının 1.derecede önem arz ettiği bir yol kademelenmesi bulunmaktadır. Bu otoyollarından E-5 ilçenin güneyinden geçerken, TEM otoyolu ilçesi ortadan ikiye bölmektedir. Bu otoyolları birbirine bağlayan ve İlçenin doğusundan geçen Havalın-Tem Bağlantı Yolu ve E-5 ile Tem'in yan yolları ise yol hiyerarşisinde ikinci derecede önem arz etmektedir. Bunların dışında ilçede önemli ana arterler bulunmakla birlikte düzenli bir yol hiyerarşisi bulunmamaktadır. Küçükçekmece İlçesi genelinde karayolları iki şeritlidir. Tem ve E-5 Otoyolları ve bu yolların bağlantı yolları ile ilçenin bazı ana caddeleri daha fazla şeritlidir. İlçenin karayolları kapasitesi İstanbul'un birçok ilçesine oranla yeterlidir. İlçede toplu taşıma olarak banliyö, otobüs ve minibüs hatları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak planlanan monoray hattı, projesi devam eden hafif metro ve projesi tamamlanmış olan metro hattı bulunmaktadır. D-100 karayolu İstanbul içindeki ana ulaşım arterlerinden ilk yapılanı olup Marmara Denizine paralel olarak uzanmaktadır. Küçükçekmece İlçesinin güneyinden geçen eski adı E-5 olarak bilinen D-100 karayolu ilçenin kent merkeziyle ana bağlantısını oluşturmaktadır. Kentin Mia'sına doğrudan bağlanan yol üzerinde Bakırköy, Bahçelievler gibi nüfus ve trafiği yoğun olan ilçelerden de geçmektedir. İstanbul en çok kullanım yoğunluğunu taşıyan D-100 karayolu Küçükçekmece İlçesinin güney sınırı olup Atatürk Havaalanı ve Bakırköy ilçesinin kuzeyinden geçmektedir. Cennet Mahallesi ve Beşyol'dan devam ederek Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi arasından iç-dış kumsal sahil bölgelerine paralel uzanmaktadır. D-100 karayolu İlçenin girişinde Atatürk Havaalanı kavşağından Tem bağlantı yoluyla kuzeydeki Tem yoluna bağlantısı sağlanmaktadır. Tem (E-6) Otoyolu, Şehirler arası ulaşımı sağlayan Tem otoyolu İlçe ortasından D-100 karayoluna paralel olarak geçmektedir. 2. Boğaz köprüsünün uzantısı şeklinde devam eden Tem otoyolu Edirne'ye doğru erişimi sınırlı olarak devam etmektedir. İlçe sınırları içinde Tem otoyolu Mahmutbey gişelerden Bahçeşehir gişelerine kadar erişim engelli olup ilçedeki yerleşimlere doğrudan bağlanmamaktadır. Mahmutbey kavşağından kuzeye doğru İkitelli'ye kol vermekte, güneyde de Tem bağlantı yolu ile D-1000'e bağlanmaktadır. Tem Otoyolu ilçeyi Tem altı ve Tem üstü olmak üzere birbirinden farklılık gösteren iki bölgeye ayırmaktadır. Tem altı D-100 karayoluna kadar yerleşim alanlarıyla doludur. Tem altında Halkalı Toplu Konut alanı ve Halkalı korusu yer almaktadır. Banliyönü Treni (Sirkeci-Halkalı): Avrupa yakasında Sirkeci'den Edirne'ye uzanan demiryolunun İstanbul şehir içi güzergahını oluşturan Sirkeci Halkalı Banliyö Treni Küçükçekmece ilçe içinden geçmektedir. Marmara Denizi sahil yoluna paralel uzanan demiryolu Bakırköy İlçesi'nin sahilinin bitiminde Küçükçekmece İlçesi sınırından kuzeye kıvrılarak Küçükçekmece Göl'ünün doğu kıyısına paralel olarak ilçenin içinden Halkalı'ya varmaktadır. Halkalı'dan sonra devam eden demiryolundan şehirler arası hizmet veren vagonlar geçmektedir. Demiryolu istasyonlarının 4 tanesi (Küçükçekmece, Soğuksu, Kanarya, Halkalı) İlçe içinde yer almaktadır.Küçükçekmece’deki ulaşım projeleri neler?- Küçükçekmece Yeşilova yer altı otopark projesi


- Küçükçekmece meydanı TCDD üst geçidi bağlantı yolu


- Küçükcekmece gümrük yolu uygulama projesi


- D-100 Karayolu-Çobançeşme Kavşağı-Cennet Mah.arası yanyol rehabilitasyon projesi


- Küçükçekmece, Atatürk Bulvarı (Garanti Bankası Kavşağı) Y-5 yolun keşişimi alt geçit uygulama projesi


- Küçükçekmece Halkalı istasyon cad. Fevziçakmak mah.. (Huzur cad. Reşadiye cad.) yolu uygulama projesiİlçedeki üst yapı projeleri hangileri? Hizmet Aşevi ve Kültür Merkezi, Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Sefaköy Kültür Merkezi, Gültepe Kültür Merkezi ve Semt Konağı. 


Spor alanındaki projeler: Halkalı Stadyumu, Halkalı Toplu Konutları Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu ve Nahit Menteşe Lisesi Açık Spor Salonu. Küçükçekmece Gölü’nün genel özellikleri nelerdir?İstanbul'un 15 km batısında yer alan ve 14 km’ lik bir alan kaplayan Küçükçekmece Gölü;son jeolojik dönemdeki buzullaşmanın erimesiyle,denizlerin seviyelerinin yükselmeleri sonucu,Çanakkale Boğazı’nın yarılarak Marmara Çukurunun dolması,bu deniz istilasıyla eski vadi ağızlarının boğularak ’’ria ’’ ların ortaya çıkması sonucu önce koy,zamanla da kıyı kordonuyla kaplanarak lagün haline gelmesiyle oluşmuştur.


Gölün ağız kesimi kıyı kordonu ile kapalı olmasına rağmen,gölün denizle ilişkisi 1.5 metre derinliği olan bir geçitle sağlanmaktadır.Bu nedenle,gölün suyu yarı tuzludur.Ancak,son zamanlarda yapılaşmanın artması,gölün besleyen akarsuların cılızlaşması nedenleriyle,bu geçit ender olarak bağlantı sağlayabilmektedir.


Çevresinde eosengre ve kalkerleri ile üst miyosen kum marn ve kalkerleri bulunan Küçükçekmece Gölü,doğusundan Nakkaş Deresi,batısından Eşkinoz Deresi ve bunlar arasındaki Sazlıdere’den beslenmektedir.

Küçükçekmece Gölü’nde, eskiden bol miktarda balık bulunurken, 1970’lerden sonra evsel ve sanayi atıklarla gölün kirlenmesi sonucu, balıkların yaşamı olumsuz yönde etkilenmiştir.


Bu kirlilik, göl suyunun Büyükçekmece Barajına aktarılarak kullanım projesini de engellemiş olup 1992’debitirilen isale hattı kullanılamamıştır,


Küçükçekmece Gölü’nün kirlenmesini engellemek amacıyla başlatılan kollektör çalışmaları ise yarım kaldığı için, sanayi atıkları büyük ölçüde azalmış olsa da, evsel atıklar hala göle akmaktadır. Bunun sonucu olarak Küçükçemece Gölü halen tamamen ötrofik (sucul ortamlar-"daki fosfatlı ve azotlu besinlerin aşırı çoğalması sonucu oksijenin azalması. su kalitesinin kötüleşmesi, yeşillenme) durumdadır.Kanal İstanbul, Küçükçekmece’den de geçecek mi?Küçükçekmece-Başakşehir-Arnavutköy güzergahında yapılması planlanan Kanal İstanbul projesinin fizibilite çalışmaları Nisan 2013 itibariyle tamamlanmış durumda.


İstanbul'un Küçükçekmece-Başakşehir-Arnavutköy hattı üzerinde hayata geçirilecek olan Kanal İstanbul'da ilk fizibilite çalışmaları tamamlandı ve planlar bakanlığa göndermeye hazır hale getirildi. Önümüzdeki hafta bakanlığa gönderilecek olan alt ve üst yapı plan ve projeleri ile Kanal İstanbul için ilk adım atılmış oldu.Küçükçekmece’de hayata geçirilen markalı konut projeleri hangileri, fiyat bilgileri neler?Dumankaya Miks: Dumankaya imzası ile yükselen ve Avrupa Yakası Halkalı'da inşa edilen Dumankaya Miks fiyatları Haziran 2013 itibariyle 154 bin 230 liradan başlıyor. 23 ve 32 katlı 2 bloktan meydana gelen Dumankaya Miks projesinde toplamda 657 konut bulunuyor. Projede ayrıca 72 ticari birim bulunuyor.


Projede stüdyo, 1 oda 1 salon ve 2 oda 1 salon daire tipleri bulunuyor. Küçükçekmece Dumankaya Miks projesindeki konutların büyüklükleri 38 metrekareden başlıyor 98 metrekareye kadar yükseliyor. 

Dumankaya Miks fiyatları 154 bin 230 liradan başlıyor.


Küçükçekmece
Dumankaya Miks Küçükçekmece Halkalı'da konumlandırılan Küçükçekmece Dumankaya Miks projesinin sosyal olanakları arasında; yüzme havuzu, kafeteryalar, alışveriş merkezi, restoran, güzellik salonu, dinlenme alanları, güneşlenme alanlarının yanı sıra; 24 saat tıbbi danışmanlık, acil ambulans, temizlik organizasyonu, çiçek gönderimi, havaalanı transferi, vize organizasyonu, resepsiyon, organizasyon, kuru temizleme, terzi, kurye ve benzeri alanlar bulunuyor.


Küçükçekmece Dumankaya Miks projesinde ödemeye 1 yıl sonra başlıyorsunuz. Projede peşinatlar 1.590 TL'den başlarken ara ödemeler 38 bin 160 TL'den başlıyor. Dumankaya projesi olan Küçükçekmece Dumankaya Miks projesinde 108 aylık eşit taksit tutarları ise 1.694 TL'den başlıyor.


Yüzde 1 KDV avantajının olduğu Küçükçekmece Dumankaya Miks projesinde 1 yıl taksit yok, 1 yıl peşinat yok ve 24 ay 0 faiz fırsatı sunuluyor. Küçükçekmece Dumankaya Miks teslimleri 2014 Aralık ayında gerçekleştirilecek.


Telefon: 444 7 222

Web Adresi: www.dumankaya-miks.com


Soyak Park Aparts: Halkalı Soyak Park Aparts fiyatlar, Haziran 2013 itibariyle 111 bin 500 liradan başlayarak yükseliyor. Park Aparts Halkalı Soyak teslimleri 2013 Ağustos ayında başlıyor...


Toplam 1.121 adet konutun bulunduğu Park Aparts Evleri İstanbul Halkalı'da yükseliyor. 2 etap olarak inşa edilen Park Aparts Halkalı projesi Soyak Yapı tarafından hayata geçiriliyor.


Küçükçekmece
Soyak Park Aparts


Halkalı Soyak Park Aparts fiyatlar 111 bin 500 liradan başlıyor. Soyak Park Aparts Halkalı projesinde 1+1, 2+1, 3+1, 2+1 dubleks ve 3+1 dubleks daire tipleri tasarlandı.


Park Aparts Soyak Halkalı projesinin birinci etabında 647 adet konut, ikinci etabında 474 adet konut mevcut. Park Aparts Halkalı teslim tarihi olarak Ağustos 2013 belirtiliyor.


1+0 dairelerin satış fiyatları 111 bin 500 lira


1+1 dairelerin satış fiyatları 183 bin lira


2+1 dairelerin satış fiyatları 230 bin lira


3+1 dairelerin satış fiyatları 354 bin 500 lira


2+1 bahçe dubleks dairelerin satış fiyatları 277 bin liradan başlıyor.


Aparts Park Halkalı ödeme planı çerçevesinde yüzde 1 peşinat ödemesi yapıldıktan 12 ay sonra, kalan konut bakiye miktarı 108 ay eşit taksitler halinde ödenmeye başlıyor. Park Aparts Halkalı ödemeleri 120 aya kadar 0,71 faiz oranı ile yapılıyor.


Telefon: 444 0 795


Web adresi: www.soyak.com.trMNG Blue Boutique Atakent: MNG Blue Boutique projesi  İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Halkalı'da yer alıyor.   MNG Holding tarafından hayata geçirilen ve içerisinde stüdyo, 1+1, 2+1,  3+1 ve 4+1 şeklinde daire alternatiflerinin bulunduğu MNG Blue Boutique Atakent projesinde 276 konut ve 6 ticari ünite yer alıyor. Küçükçekmece
MNG Blue BoutiqueMNG Blue Boutique Atakent daire fiyatları Haziran 2013 itibariyle şu şekilde: 


1+0 daireler 127 bin 900 liradan, 2+1 daireler 257 bin liradan, 3+1 daireler 365 bin liradan, 4+1 daireler 438 bin liradan başlıyor. MNG Blue Boutique Atakent ödeme planı şöyle: 


MNG Blue Boutique Atakent ödeme bilgisine göre projedeki daireler için banka kredisi kullanılabiliyor. Konut alanlarının 51 metrekare ile 155 metrekare arasında değiştiği MNG Blue Boutique Atakent projesi daireleri sahiplerine 2013 yılının Aralık ayında teslim edilecek.


Telefon: 0212 548 48 38


Web Adresi: www.mngblueboutique.com


Rota Office:  1+1 ve 2+1 home ofis tipinin tasarlandığı Rota Office projesi Mert Döküm İnşaat tarafından hayata geçiriliyor. Mert Döküm Rota Office projesini İstanbul Halkalı'da Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin karşısında inşa ediyor.


Atakent bölgesinde yer alan Rota Office Atakent örnek ofis bilgileri haberimizin içerisinde yer alıyor. Rota Office Halkalı projesinde 84 adet home ofis, 56 adet ticari ünite ve 6 adet ofis mevcut.


Rota Office Halkalı ofis fiyatları 205 bin liradan başlangıç gösteriliyor. Halkalı Rota Office dükkan fiyat listesi ise 690 bin liradan başlayarak değişiyor.


Rota Office Atakent ofis satış fiyatları Haziran 2013 itibariyle; 1+1 ofis satışları 205 bin lira - 215 bin lira arasında, 2+1 ofis satışları 275 bin lira - 362 bin lira arasında değişen fiyatlarla gerçekleştiriliyor.


Rota Office Atakent dükkan satış listesi;


34,31 metrekare dükkanlar 690 bin lira


68,87 metrekare dükkanlar 1 milyon 100 bin lira


120,76 metrekare dükkanlar 3 milyon 400 bin liradan başlayarak yükseliyor.


Halkalı Rota Office teslimleri 2014 yılı sonunda yapılması hedefleniyor. Rota Office Halkalı ödeme planı kapsamında ofis bedelinin yarısı peşinat olarak ödeniyor. Kalan bakiye banka kredisi ile taksitli olarak ödeniyor.


Telefon: 0212 472 76 82


Web: www.rotaoffice.comKüçükçekmece Belediyesi iletişim bilgileri neler? Küçükçekmece Belediye Başkanlığı


Santral: 0212 44 44 360


Adres: Kartaltepe Mah. Süvari Cad. No:16 Küçükçekmece / İstanbul


Web Adresi: www.kucukcekmece.bel.trKüçükçekmece Kaymakamlığı iletişim bilgileri neler?Adres: Hükümet Konağı Kartaltepe Mah.Süvari Cad. No:16 Küçükçekmece


Telefon: 212 425 25 00


Faks: 212 425 25 50


E-mail:kucukcekmece@istanbul.gov.tr


Adres: Hükümet Konağı Kartaltepe Mah.Süvari Cad. No:16 Küçükçekmeçe


Web Adresi: http://www.kucukcekmece.gov.tr/