Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kültür varlıkları ihaleleri parasal limitleri 2016!

Kültür varlıkları ihale yönetmeliği kapsamındaki parasal limitlerin güncellenmesi hakkında tebliğ, 27 Şubat 2016 tarihinde 29637 sayılı resmi Gazete'de yayımlandı. İşte kültür varlıkları ihaleleri parasal limitleri 2016..


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Kültür varlıkları ihaleleri parasal limitleri 2016!

Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıkları, kültür varlığı oluyor.


Kültür varlıkları ihale yönetmeliği kapsamındaki parasal limitlerin güncellenmesi hakkında tebliğ, 27 Şubat 2016 tarihinde 29637 sayılı resmi Gazete'de yayımlandı.


2016 yılında uygulanacak kültür varlıkları ihaleleri parasal limitleri şu şekilde sıralanıyor:


TEBLİĞ


KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL

LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2015 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.


Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının;

a) (a) bendinde belirtilen 449.653,00-TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası), 540.797,00-TL (beşyüzkırkbinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası); 1.798.621,00-TL (birmilyonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası), 2.163.197,00-TL (ikimilyonyüzaltmışüçbinyüzdoksanyedi Türk Lirası),


b) (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen 449.653,00-TL (dörtyüzkırkdokuzbinaltıyüzelliüç Türk Lirası), 540.797,00-TL (beşyüzkırkbinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası); 899.311,00-TL (sekizyüzdoksandokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası), 1.081.599,00-TL (birmilyonseksenbirbinbeşyüzdoksandokuz Türk Lirası); 1.798.621,00-TL (birmilyonyediyüzdoksansekizbinaltıyüzyirmibir Türk Lirası), 2.163.197,00-TL (ikimilyonyüzaltmışüçbinyüzdoksanyedi Türk Lirası); 3.597.247,00-TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 4.326.400,00-TL (dörtmilyonüçyüzyirmialtıbindörtyüz Türk Lirası),


c) (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 899.311,00-TL (sekizyüzdoksan-dokuzbinüçyüzonbir Türk Lirası), 1.081.599,00-TL (birmilyonseksenbirbinbeşyüzdoksandokuz Türk Lirası); 3.597.247,00-TL (üçmilyonbeşyüzdoksanyedibinikiyüzkırkyedi Türk Lirası), 4.326.400,00-TL (dörtmilyonüçyüzyirmialtıbindörtyüz Türk Lirası)

olarak güncellenmiştir.


(2) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 334.751,00-TL (üçyüzotuzdörtbinyediyüzellibir Türk Lirası), 402.604,00-TL (dörtyüzikibinaltıyüzdört Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.


(3) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen 133.900,00-TL (yüzotuzüçbindokuzyüz Türk Lirası), 161.041,00-TL (yüzaltmışbirbinkırkbir Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.


Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.