Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Kütahya Parmakören'deki 109 gayrimenkul özelleşiyor!

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kütahya Merkez'de Parmakören Mahallesi'ndeki 109 gayrimenkulü özelleştiriyor..


Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kütahya Merkez'de Parmakören Mahallesi'ndeki 109 gayrimenkulü “açık artırma usulü” uygulanmak suretiyle “satış” yöntemi ile özelleştiriyor. İhale için son başvuru tarihi 5 Mayıs olarak belirlendi. 


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR


Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

KÜTAHYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, PARMAKÖREN MAHALLESİ


*1: Toplam 600 m2’de 1771/6000 hisse (177,10 m2),

*2: Toplam 1.761,01 m2’de 8032/176101 hisse (80,32 m2),

*3: Toplam 1258,83 m2’de 6347/125883 hisse (63,47 m2)

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından Maliye Hazinesi adına kayıtlı yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların her biri ayrı ayrı 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “açık artırma usulü” uygulanmak suretiyle “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 


Taşınmazların her biri için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli 200.-(ikiyüz) TL ve İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının bedelinin ödenerek teslim alınması için son tarih, 05.05.2017 (son başvuru tarihi) Cuma günü saat 17:00’dir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. ADÜAŞ, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının satın alınmasına ilişkin son başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.


1 - Açık artırma ihalelerinde, ihale konusu taşınmazlardan birinin ihalesine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.


2 - İhale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerine, tanıtım dokümanı ve ihale şartnamesi satın alanlardan ihale şartnamesinde belirtilen şartları sağlayan ve yukarıdaki tabloda belirtilen tutardaki geçici teminatı ADÜAŞ’a teslim edenler/ADÜAŞ’ın hesabına yatıranlar katılabilecek olup ihale konusu taşınmazların açık artırma ihalelerinin tarih, saat ve yeri ile ihale şartnamesi kapsamında Teklif Sahipleri tarafından yerine getirilmesi istenen diğer hususlar son başvuru tarihinden sonra ADÜAŞ tarafından Teklif Sahiplerine bildirilecektir.


3 - İhalelere katılabilmek için ilgili İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına birden fazla taşınmaz için ihaleye katılmak istenilmesi halinde taşınmazların her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “Ada-Parsel No, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, son başvuru tarihine kadar ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden ayrıca 04-05/05/2017 tarihlerinde Kütahya Belediyesi’nin Ali Paşa Mah., Fatih Sultan Mehmed Bulvarı, Evliya Çelebi İş Merkezi No:22 Kütahya adresindeki 3. Kat Komisyon Toplantı Salonundan temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.


4 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 


5 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.


6 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.


7 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.


ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48*