Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu danışmanlık ihalesi bugün!

Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı'nın kontrollük, mühendislik ve danışmanlık hizmet alım ihalesi ise bugün gerçekleştirilecek..


Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı'nın kontrollük, mühendislik ve danışmanlık hizmet alım ihalesi ise bugün gerçekleştirilecek. Proje için yapım ihalesi ise 31 Mart'ta gerçekleşmişti. Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı'nın ön yeterlilik ihalesine 12 firma teklif vermişti.


İhale ilanı

Mahmutbey Esenyurt Metro Hattı Kontrollük, Mühendislik Ve Danışmanlık Hizmet Alımı ihale ilanı;

İhale Konusu: Mahmutbey Esenyurt Metro Hattı Kontrollük, Mühendislik Ve Danışmanlık Hizmet Alımı

İhale Kayıt No: 2017/156914

İhale Tarih ve Saati: 18 May 2017 Per 11:00

İhaleni Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu, M.Nezih Özmen Mahallesi, Kasım Sokak, No: 62 Kat: 4 Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL

İlgili Müdürlük / Birim Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü

İlgili Adres: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, M.Nezih Özmen Mahallesi Kasım Sk. No.62 34010 Merter GÜNGÖREN/İSTANBUL

İlgili Telefon: 0 212 449 41 75 - 449 41 84

İlgili Fax: 0 212 449 41 80

İlgili E-Posta: avruparaylisistem@ibb.gov.tr

İhale Türü: ARSA SATIŞI

İhale Usülü: Belli İstekliler Arasında

Niteliği ve Miktarı Mahmutbey-Esenyurt arasında 18,5 km uzunluğunda ana hat tünelleri ve 11 adet istasyonu bulunan raylı toplu taşıma, sisteminin inşaat ve elektromekanik sistem yapım işlerine ait proje, yapım kontrollüğü ve danışmanlık işlerinin yapılması işi

Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri İstanbul Avrupa Yakası

İşin Süresi / Teslim Tarihi İşe başlama tarihinden itibaren 1260 takvim günüdür

Döküman Bedeli 1000


İhale Metni

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KONTROLLÜK MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

Mahmutbey Esenyurt Metro Hattı Kontrollük, Mühendislik Ve Danışmanlık Hizmet Alımı danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası    :    2017/156914

1-İdarenin

a) Adresi    :    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, M.Nezih Özmen Mahallesi Kasım Sk. No.62 34010 Merter GÜNGÖREN/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası    :    0 212 449 41 75 - 449 41 84 - 0 212 449 41 80

c) Elektronik Posta Adresi    :    avruparaylisistem@ibb.gov.tr

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı    :    Mahmutbey-Esenyurt arasında 18,5 km uzunluğunda ana hat tünelleri ve 11 adet istasyonu bulunan raylı toplu taşıma, sisteminin inşaat ve elektromekanik sistem yapım işlerine ait proje, yapım kontrollüğü ve danışmanlık işlerinin yapılması işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer    :    İstanbul Avrupa Yakası

c) İşin süresi    :    İşe başlama tarihinden itibaren 1260 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer    :    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İhale İşleri Müdürlüğü İhale Salonu, M.Nezih Özmen Mahallesi, Kasım Sokak, No: 62 Kat: 4 Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati    :    18.05.2017 11:00


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu, 

4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

4.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;

a) Toplam ciro için en az 11.500.000 TRY (Türk Lirası)

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 7.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 11.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari personel olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirten anahtar teknik personel istenmektedir.

1.Proje Müdürü (1 adet)

Toplam  tecrübesi en az 10 yıl, benzer işlerde asgari 5 yıl deneyimli, bu büyüklükteki ve nitelikteki Uluslararası boyutta bir yatırım projesinin yürütülmesinde çeşitli İdarelerle uyum içinde çalışabilecek, ihale konusu işe benzer projelerde, uygulama projelerinin hazırlanması, inşaatın denetlenmesi veya yapımının yürütülmesi gibi görevlerde sorumlu olarak çalışmış, modern teknikleriyle metro sistemlerini iyi bilen mühendislik ekonomisi sevk ve idare gibi konularda deneyimli  Mühendis veya Mimar.

2.İnşaat İşleri Kontrol Amiri (1 adet)

Toplam  tecrübesi en az 8 yıl, benzer işlerde asgari 4 yıl deneyimli, Metro projelerinde proje hazırlanması dahil Kontrollük ve / veya yapımında çalışmış, Proje Müdürüne de vekalet edebilecek nitelikte  Mühendis

3. Elektromekanik İşleri Kontrol Amiri (1 adet)

Toplam  tecrübesi en az 8 yıl, benzer işlerde asgari 4 yıl deneyimli, raylı taşımacılık (Metro, hafif metro, ana hat demiryolu ) sistemlerin Elektromekanik sistem (raylı sistem araçları, güç kaynağı ve cer gücü, sinyalizasyon, telekominikasyon, çevresel kontrol sistemi, istasyon yardımcı hizmetleri, bilet ve ücret toplanması, yürüyen merpenler ve asansörler, v.s. gibi) projelerinde proje hazırlanması dahil Kontrollük ve / veya yapımında çalışmış, Proje Müdürüne de vekalet edebilecek nitelikte elektrik, elektronik ,elektrik -elektronik veya makine mühendisi.

4. Proje Kontrol Şefi (1 adet)

Toplam tecrübesi en az 8 yıl olan, benzer işlerde asgari 3 yıl deneyimli, İnşaat Mühendisi veya Mimar olacak.

Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun istenilmesi zorunludur. Bu belgeler Ön Yeterlik Aşamasında sadece anahtar teknik personel için istenilmektedir.

Anahtar teknik personel ve teknik personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla adayın bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir.

Özgeçmiş formunda benzer iş tecrübeleri ayrı bir sayfada  çalıştığı  dönemi (ay ve yıl olarak)   gösterecek şekilde  imzalı olarak sunulacaktır.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte aday veya isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide anahtar teknik personel olarak çalışamazlar.

b) Teknik Personel:

1-Proje Müdürü -1 Adet- Toplam  tecrübesi en az 10 yıl olan, benzer işlerde asgari 5 yıl deneyimli, bu büyüklükteki ve nitelikteki Uluslararası boyutta bir yatırım projesinin yürütülmesinde çeşitli İdarelerle uyum içinde çalışabilecek, ihale konusu işe benzer projede, uygulama projelerinin hazırlanması, inşaatın denetlenmesi veya yapımının yürütülmesi gibi görevlerde sorumlu olarak çalışmış, modern teknikleriyle metro sistemlerini iyi bilen mühendislik ekonomisi sevk ve idare gibi konularda deneyimli Mühendis veya Mimar.

2-İnşaat Kontrol Amiri -1 Adet- Toplam tecrübesi en az 8 yıl olan, benzer işlerde asgari 4 yıl deneyimli, Metro projelerinde proje hazırlanması dahil Kontrollük ve / veya yapımında çalışmış, Proje Müdürüne de vekalet edebilecek nitelikte  Mühendis.

3-Elektromekanik İşler Kontrol Amiri -1 Adet- Toplam  tecrübesi en az 8 yıl, benzer işlerde asgari 4 yıl deneyimli, raylı taşımacılık (Metro, hafif metro, ana hat demiryolu ) sistemlerin Elektromekanik sistem (raylı sistem araçları, güç kaynağı ve cer gücü, sinyalizasyon, telekominikasyon, çevresel kontrol sistemi, istasyon yardımcı hizmetleri, bilet ve ücret toplanması, yürüyen merpenler ve asansörler, v.s. gibi) projelerinde proje hazırlanması dahil Kontrollük ve / veya yapımında çalışmış, Proje Müdürüne de vekalet edebilecek nitelikte elektrik, elektronik ,elektrik-elektronik veya makine mühendisi.

4-İnşaat Kontrol Şefi -1 Adet- (NATM Tünel Şefi): Toplam  tecrübesi en az 8 yıl, benzer işlerde asgari 3 yıl deneyimli Mühendis.

5-İnşaat Kontrol Şefi -1 Adet- (TBM Tünel Şefi): Toplam asgari tecrübesi en az 8 yıl, benzer işlerde asgari 3 yıl deneyimli, Mühendis.

6-İnşaat Kontrol Şefi -1 Adet- (İstasyon Kontrol Şefi): Toplam asgari tecrübesi en az 8 yıl, benzer işlerde asgari 3 yıl deneyimli Mühendis.

7- Elektrik-Elektronik Kontrol Şefi -1 Adet- Toplam tecrübesi en az 8 yıl olan, benzer işlerde asgari 3 yıl deneyimli, Elektrik, Elektronik veya  Elektrik - Elektronik Mühendisi.

8-Mekanik Kontrol Şefi  -1 Adet- Toplam tecrübesi en az 8 yıl olan, benzer işlerde asgari 3 yıl deneyimli,   Makine Mühendisi.

9-Jeoteknik Ölçüm Değerlendirme Şefi -1 Adet- Toplam tecrübesi en az 8 yıl olan, benzer işlerde asgari 3 yıl deneyimli, Mühendis.

10-Kalite Kontrol Şefi -1 Adet- Toplam tecrübesi en az 8 yıl olan, Metro sistemleri, tünel veya benzer büyüklükte projelerin çelik, beton ve zeminle ilgili saha ve laboratuvar çalışmalarının yürütülmesinde  en az 3 yıl deneyimli lisans mezunu teknik eleman.

11-İnce İşler Kontrol Şefi -1 Adet- Toplam tecrübesi en az 8 yıl olan, benzer işlerde asgari 3 yıl deneyimli, ince işler kontrollüğü ve/veya yapımında deneyimli İnşaat Mühendisi veya Mimar.

12-Proje Kontrol Şefi -1 Adet- Toplam tecrübesi en az 8 yıl olan, benzer işlerde asgari 3 yıl deneyimli, İnşaat Mühendisi veya Mimar.

13-Hakediş, Mukavele Takip, Kesin Hesap Kontrol Şefi -1 Adet- Benzer büyüklükte projelerde hak edişlerin hazırlanması, Yüklenici taleplerinin sözleşmeye uygulanması, incelenmesi ve İşveren’in lehine takip edilmesi, işlerin programa göre yürütmesinin izlenmesi, izleme raporlarının hazırlanması, kesin hesapların düzenlenmesi ve projeye ait tüm dökümanların tasnif ve tanzimi, projelerin ilerlenmelerinin modern metotlarla takibi, inşaat maliyetlerinin güncelleştirilmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi işlerinde en az 3 yıl çalışmış 8 yıl deneyimli  Mühendis veya Mimar.

14-İş Güvenliği Şefi -1 Adet- Metro sistemleri, tünel veya benzer büyüklükte projelerde  2 yıl çalışmış , en az  B sınıfı İSG sertifikaya sahip toplam tecrübesi en az 8 yıl olan Mühendislik- mimarlık fakültesi mezunları, fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya biyoloji bölümü mezunları, teknik öğretmenler ve iş sağlığı güvenliği programı mezunları  .

15-Proje Yönetim Şefi -1 Adet- Toplam tecrübesi en az 8 yıl olan,  ISO 9001 ve Kurumsal Proje Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Risk Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularından en az birinde 3 Yıl iş deneyimi bulunan, Tercihen Raylı Sistem Projelerinde veya İnşaat Sektöründe çalışmış Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği bölümü mezunları

İsteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve formları ile kendisi veya yönetici kadrosu ve teknik personelin özgeçmişleri, diploma veya mezuniyet belgeleri, deneyim süresini ve isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgeler teklifleri kapsamında idareye sunulacak ve değerlendirmeler bu belgeler üzerinden yapılacaktır. Ancak, istekliler taahhüt ederek temin edecekleri personeli teknik personel bilgileri özet tablosunda belirterek, özgeçmişlerini, diploma veya mezuniyet belgeleri ile birlikte sunacaklardır. Bu personel için isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğunu gösterir belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu husus teknik tekliflerin puanlaması aşamasında dikkate alınacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) Metro veya hafif metro veya tramvay veya demiryolu raylı toplu taşım inşaatlarının kontrollük ve danışmanlık hizmetleri , b) Metro veya hafif metro veya tramvay veya demiryolu raylı toplu taşım sistemlerinin kesin veya uygulama proje hizmetleri, c) Karayolu ve/veya karayolu tüneli inşaatlarının kontrollük ve danışmanlık hizmetleri Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birisini yapmış olmak Benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü M.Nezih Özmen Mahallesi Kasım Sk. No:62 4.Ara Kat Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir. 

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İhale İşleri Müdürlüğü Zarf Teslim Bürosu, M.Nezih Özmen Mahallesi, Kasım Sokak, No: 62 Kat: 4 Merter - GÜNGÖREN / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.


Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı ihalesine katılanlar

Cengiz İnşaat + Alsim Alarko 

Demce Yapı + Bestaş Yapı + Bimholl İnşaat + Dido-Ray Yapı + Ederay İnşaat + Söğüt İnşaat + Tarmac Agrea

Genç İnşaat + ERG İnşaatı

Kolin İnşaat + AGA Enerji + Bayburt Grup + Özgün Yapı + Şenbay Madencilik

Makyol İnşaat + Astur İnşaat + IC İÇTAŞ

Mapa İnşaat + Belen İnşaat + Dalgıç Ray İnşaat + Mapavri Taahhüt + Özdemir İnşaat + Uğursal Elektrik+ Ultra Teknoloji

Meting Raylı Sistemler +Eze İnşaat + Gökçe İnşaat + Met-Gün İnşaat

Etrostav  Ankara  İnşaat+ Metaleks İnşaat + Norinco İnternational

Doğuş İnşaat + Nurol İnşaat + Gülermak + Özaltın İnşaat 

Pers Yapı + Batıges Güneş Enerjisi + Büyük Zigana İnşaat + İmaj Altyapı + Mir Müşavirlik + Yedigöze İnşaat

Polat Yol Yapı + China Gezhouba

RBI İnşaat + China Communications