Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Maketten konut satış sözleşmesi örneği!

Maketten konut satın alan kimselerle satıcıların aralarında sözleşme imzalaması gerekiyor. İşte maketten konut satış sözleşmesi örneği..


Maketten konut satın alan kimselerin mağdur olmamaları adına, tüketicilerin hakları Tüketici Hakları Kanunu ve Yönetmelikleri ile koruma altına alındı.


Kanunen, maketten konut satışının yapılabilmesi için şekil şartlarına uygun sözleşme imzalanması gerekiyor. Bu sözleşme, kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kuruluyor. 


Aksi hâlde sözleşme geçersiz oluyor. Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemiyor.


Ayrıca yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle maketten konut satış sözleşmesi yapılamıyor. Maketten konut satış sözleşmesinde de aşağıdaki maddelerin yer alması zorunlu oluyor.


Sözleşmenin zorunlu içeriği


Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yapılması, aşağıdaki bilgileri içermesi ve bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur:


a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,


b) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri,


c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,


ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,


d)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak satış fiyatı, varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,


e)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,


f)  Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,


g) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,


ğ) Ön ödeme tutarı,


h) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri,


ı) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler,


i) Sözleşmeden dönme hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü ile tazminata ilişkin bilgiler,


j) Cayma ve sözleşmeden dönme bildirimlerinin yapılacağı açık adres bilgileri,


k) Verilen teminata ilişkin bilgiler,


l) Konutun teslim tarihi ve şekli,


m) Yapı ruhsatının alınış tarihi,


n) Konutun ortak giderlerine ilişkin bilgiler,


o) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.


(2) Peşin ödemede bulunulan ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde birinci fıkranın (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan hükümler aranmaz.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com