Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Marmara Belediyeler Birliği

Marmara Denizi’ne ve boğazlara kıyısı olan değişik partilere mensup 45 belediyenin, tek tek belediyelerin sınırlarını aşan çevre sorunlarına çözüm bulmak ve Marmara Denizi’nin kirlenmesini önlemek amacıyla oluşturduğu birliktir. Marmara Belediyeler Birliği’nin başkanı, Ocak 2014 itibariyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’dir.Marmara Belediyeler Birliği
Marmara Belediyeler BirliğiMarmara Belediyeler Birliği’nin amaçları nelerdir?


Yerel yönetimler ve belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek, yerel yönetimlerin ve demokrasinin güçlenmesi için çalışmak; ülkemizde ve Birliğin üyesi olan belediyelerde, demokratik, katılımcı, saydam, hesap veren, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermektir.Marmara Belediyeler Birliği’nin kuruluş ve gelişim hikayesi nedir?


1973 yılında Marmara Denizi’ne ve boğazlara kıyısı olan değişik partilere mensup 45 belediye, tek tek belediyelerin sınırlarını aşan çevre sorunlarına çözüm bulmak ve Marmara Denizi’nin kirlenmesini önlemek amacı ile bir araya gelmiş ve 2 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra, 25 Nisan 1975 tarihinde Marmara Belediyeler Birliği’ni kurmuştur. Birliğin merkezi, başlangıçta İzmit olarak kabul edilmiştir. Birlik başkanlığına, zamanın İzmit Belediye Başkanı Erol KÖSE seçilmiştir. 25 Mayıs 1977 tarihinde yapılan Birlik Genel Kurulu kararı ile, Birlik Merkezi İstanbul’a taşınmıştır.


Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin en eski ve kapsamlı bölgesel belediyeler birliğidir.


Birlik, kuruluşundan bu yana, değişik siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanları ve meclis üyeleri arasında, uzlaşma ve birlikte çalışma kültürünün oluşmasında ve belediyeler arasında işbirliğinin gelişmesinde önemli roller üstlenmiştir.Marmara Belediyeler Birliği’nin merkezi nerededir?


Birliğin çalışma alanı, Türkiye’nin en önemli bölgesi ve Avrupa ile Asya arasında köprü niteliğinde olan Marmara Bölgesi’ni kapsamaktadır. 12 milyonu aşan nüfusu ile büyük bir metropol olan İstanbul, bu bölgenin en önemli şehri ve Birliğin de merkezi konumundadır. Toplam nüfusu 22 milyonu aşan Marmara Bölgesi Türkiye’nin ekonomik ve kültürel merkezi olup, ülke ekonomisinin % 60’ını temsil eder. Nüfus yoğunluğu, ülke ortalamasının üzerinde olan Marmara Bölgesi, aynı zamanda sanayi tesisleri, enerji tüketimi, turizm gelirleri, ulaşım ağı genişliği gibi birçok açıdan Türkiye’nin en gelişmiş bölgesidir. 


Yaklaşık 230 üyesi olan birlik, 11 ilde faaliyet göstermektedir.Marmara Belediyeler Birliği’ne üye belediyeler hangileridir?


Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova…Marmara Belediyeler Birliği’nin görevleri ve yetkileri nelerdir? 


Birlik Tüzüğü’nde ve Birlik Stratejik Planı’nda (2006-2010) Birliğin çalışma alanı ve temel görevleri şöyle tanımlanmıştır:


 - Marmara Bölgesi’nin sürdürülebilir ve dengeli gelişmesi için üye belediyeler arasında işbirliğini ve bilgi alışverişini sağlamak.


 - Marmara Bölgesi’nin doğal ve kültürel değerlerinin korunması için üye belediyelerin faaliyetlerini desteklemek, teşvik etmek.


 - Demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermek.


 - Şehirciliğin ve belediyeciliğin temel alanlarında üye belediyelerin seçilmiş temsilcilerine ve personeline sürekli eğitim hizmeti vermek.


 - Üye belediyelerin yurttaşlara daha kaliteli hizmet vermelerini sağlamak için hizmet kapasitelerini geliştirici nitelikte çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmeti sunmak.


 - Üye belediyeleri çeşitli platformlarda temsil etmek, onların sesi olmak, hak ve çıkarlarını savunmak.


 - Belediyeleri ilgilendiren hukuki ve idari düzenlemeler konusunda görüş oluşturmak ve lobi faaliyetinde bulunmak,


 - Avrupa Birliği’ne katılım müzakerelerinde üyelerinin AB müktesebatına uyum sağlamalarını temin edici çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak.


Bir kamu tüzel kişisi ve yerel yönetim kuruluşu olan Birlik, tüzüğünde belirtilen çalışma alanlarında belediyelerin sahip olduğu yetki ve imtiyazlara sahiptir. Birlik, üye belediyelerin yetki devrettiği alanlarda, üyelerini temsil etme ve onlara ortak hizmet sunma yetkisine sahiptir.Marmara Belediyeler Birliği’nin işbirliği imkânları nelerdir?


Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye, Avrupa ve dünyadaki yerel yönetim birlikleri, belediyeler, yerel ve bölgesel platformlar ile işbirliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Birlik, amaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yapmaya açıktır ve şu tür alanlarda ortak çalışmalar ve işbirliği yapabilir: 


 -  Demokrasi ve insan hakları alanlarında yerel ve bölgesel yönetimlerin rolü ve etkinliğini arttırıcı çalışmalar,


 -  Şehirler ve yurttaşlar diplomasisinin gelişmesi için ortak faaliyetler,


 -  Yerel ve bölgesel yönetim modelleri hakkında ortak araştırmalar ve faaliyetler,


 -  Çevre ve sürdürülebilir gelişme alanlarında yerel ve bölgesel yönetimlerin rolü ve etkinliğini artırıcı çalışmalar,


 -  Yerel ve bölgesel yönetim platformları ve birlikleri ile işbirliği ve bunlara katılım,


 -  Üye belediyelerimizin diğer ülke belediyeleriyle kardeş şehir ilişkilerinin kurulması ve geliştirilmesi,


 -  Turizmin geliştirilmesi, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar,


 -  AB ve uluslararası finansman kaynaklarından desteklenen ortak projeler ve araştırmalar,


 -  Bu amaçlarla ulusal ve uluslararası konferans, seminer, çalıştay vb… programlar düzenlenmesiMarmara Belediyeler Birliği’nin gelirleri nelerdir?


Birliğin temel gelir kaynağı, üye belediyelerinin ödedikleri “katılma payları”dır. Bunun dışında, üye belediyelere sunulan hizmet karşılıkları, Birlik tarafından yürütülen projelerden elde edilen gelirler, Birlik ortaklık gelirleri, ulusal ve uluslararası fonlardan sağlanan proje gelirleri, yardımlar ve bağışlar yoluyla elde edilen gelirler, diğer gelir kaynaklarını oluşturmaktadır.Marmara Belediyeler Birliği’ne üyelik nasıl gerçekleşir? 


Birliğin (coğrafî) faaliyet alanındaki illerin sınırları içinde yer alan belediyeler, belediye meclislerinin Birlik Tüzüğü’nü kabul ederek alacakları katılma kararının, Birlik Meclisi tarafından kabulü ile Birliğe üye olurlar. Birliğe üyelik isteğe bağlıdır.


Birlik Tüzüğü’nün “Birliğe Üyelik” başlıklı 9. maddesi;

"Birliğin faaliyet alanındaki illerin sınırları içinde yer alan belediyeler, belediye meclislerinin Birlik Tüzüğü’nü kabul ederek alacakları katılma kararının, Birlik Meclisi tarafından kabulü ile Birliğe üye olurlar." hükmüne amirdir. 


Birlik Meclisi’nin oluşumu başlıklı 13. maddesi ise;

"Birlik Meclisi; üye belediyelerin başkanları doğal üye olmak üzere, meclislerinin kendi üyeleri arasından veya meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşıyan kişiler arasından seçecekleri 1 üye ile aşağıdaki kriterlere göre seçecekleri ilave üyelerden oluşur:


a) Nüfusu 100.001’den 1.000.000’a kadar olan belediyelerden ilave 1 üye

b) Nüfusu 1.000.001’den fazla olan belediyelerden ilave 2 üye


***Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir." 


Yukarıdaki hükümler çerçevesinde;


Birliğe üye olmak isteyen belediyeler öncelikle kendi belediye meclislerinde karar almaları ve alacakları meclis kararı içeriğinde; "Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün kabul edilerek Birliğe üye olunması" ibaresinin mutlaka yer alması gerekmektedir. Belediyelerin üye talepleri, Birlik Meclisi’nde kabul edildikten sonra üyelikleri gerçekleşir.


Ayrıca Birlik Meclisi tarafından kabul edilen Birlik Tüzüğünün Geçici 1. Maddesi’nde belirtildiği üzere 2009 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimi’nden sonra belediyelerin nisan ayı meclis toplantısında seçilen Birlik Meclisi üyeleri, bir sonraki mahalli idareler genel seçimine (erken seçim olmaması halinde 2014 yılına) kadar görev yapacaklardır.

Bu durumda Mayıs 2009 tarihinden itibaren Birliğimize üye olacak belediyeler, ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapmak üzere kendi meclislerinde aşağıdaki tabloya göre Birlik Meclisi için üye seçeceklerdir.


Nüfus Meclis Üye Sayısı Toplam

100.000’e kadar Belediye başkanı ve bir Meclis Üyesi 2 Üye (Belediye başkanı dahil) 

100.001 ile 1.000.000 arası Belediye başkanı ve iki meclis üyesi 3 Üye (Belediye başkanı dahil)

1.000.001’dan fazla Belediye başkanı ve üç meclis üyesi 4 Üye (Belediye başkanı dahil)

***Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.Marmara Belediyeler Birliği’nden ayrılma nasıl gerçekleşir?


Birlik üyeliğinden ayrılacak olan belediyeler, Birlik Tüzüğü’nün "Birlik Üyeliğinden Ayrılma" başlıklı 13. maddesine göre, ayrılma kararı aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde, Birliğe olan yükümlülüklerini yerine getirmek ve borçlarını ödemek zorundadır.Marmara Belediyeler Birliği başkanı nasıl seçilir?


Birlik Başkanı, Birlik Meclisi’nce üye belediye başkanları arasından seçilir. Başkan, yerel seçimler sonrası ilk dönem için 2 yıllık, daha sonraki dönem için 3 yıllık süre için seçilir. Başkan, Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni’nin başkanı ve birliğin üst yöneticisi ve temsilcisidir. Birlik Meclisi’nin ve Birlik Encümeni’nin kararlarını uygular. Birlik bütçesinin harcama yetkilisi ve Birlik personelini atamaya yetkili amiridir. Birlik Başkanı, mevzuatla kendine tanınmış olan yetkilerden bazılarını Genel Sekreter’e ve Birliğin diğer yöneticilerine yazılı olarak devredebilir.


Mahalli İdareler genel seçimlerinden sonra, 19 Haziran 2004 tarihinde yapılan Birlik Meclisi 2004 yılı 1. Olağan toplantısında, Birlik Başkanlığına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir TOPBAŞ seçilmiştir (29.12.2005 tarihli ve 5445 sayılı Kanunla, Mahalli İdare Birlikleri Yasasına eklenen Geçici Madde ile, 30.03.2004 tarihinden sonra seçilen Birlik Başkanlarının görev dönemi, mahalli idareler genel seçimlerine kadar uzatılmıştır).Kuruluşundan günümüze birlik başkanları kimlerdir?


Kurulduğu 25 Nisan 1975 tarihinden itibaren, görev alan Birlik Başkanları şunlardır: 


Sıra No Adı Soyadı Dönemi 


1 Ahmet ENÖN 1973-1975

2 Erol KÖSE 1975-1977

3 Ahmet İSVAN 1977-1977

4 Reşat TABAK 1978-1980

5 Mehmet Ali BÜKLÜ 1980-1980

6 Bedrettin DALAN 1984-1989

7 Nurettin SÖZEN 1989-1994

8 Ali Talip ÖZDEMİR 1994-1995

9 Sami GÖKDENİZ 1995-1996

10 Sefa SİRMEN 1996-1999

11 Ahmet BAHADIRLI 1999-2002

12 Hasan AKGÜN 2002-2004

13 Kadir TOPBAŞ 2004-2009

14 Recep ALTEPE 2009-***Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe kimdir? 


1959'da Bursa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Recep Altepe, 1983 yılından itibaren iş hayatına atılarak ısıtma-soğutma sektöründe çalıştı.Marmara Belediyeler Birliği

Recep Altepe1994 – 2004 döneminde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi meclis üyeliği, Bütçe ve Mali İşler Komisyonu ile İmar ve Ulaşım Komisyonu üyeliği yaptı.


Recep Altepe, 2004 yılı yerel seçimlerinde Osmangazi Belediye Başkanlığı’na seçildi. 29 Mart 2009 yılı yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.


30 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği Meclisi 1. Olağan Toplantısı’nda Birlik Başkanlığı’na seçilen Altepe, evli ve üç çocuk babasıdır.


Recep Altepe hakkında detaylı bilgiler için tıklayın!


Marmara Belediyeler Birliği’nin uluslararası işbirlikleri nelerdir?


NETWORK OF ASSOCIATIONS OF LOCAL AUTHORITIES OF SOUTH-EAST EUROPE (NALAS): Marmara Belediyeler Birliği, Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı NALAS'a üye bir birliktir. Avrupa Konseyi'nin himayelerinde 2004 yılında kurulmuş olan ve merkezi Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan NALAS; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova Slovenya, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan'ın ulusal yerel yönetim birliklerinden ve MBB'den oluşmaktadır. NALAS ayrıca, AB Bölgeler Komitesi (CoR) ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (Congress) nezdinde gözlemci kuruluş olup, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) ile "karşılıklı üyelik" ilişkisine sahiptir. 2009 yılı Aralık ayında İstanbul'da yapılan Genel Kurul toplantısında, MBB Encümen Üyesi ve Yıldırım/Bursa Belediye Başkanı Özgen Keskin NALAS Asbaşkanlığı görevine seçilmiştir. 2012 yılı Mart ayında Kosova'nın başşehri Priştine'de yapılan NALAS Genel Kurul Toplantısında ise Başkan Özgen Keskin Marmara Belediyeler Birliği adına NALAS Başkanlığına seçilmiştir.

NALAS hakkında bilgi için: www.nalas.euARAB TOWNS ORGANISATION (ATO): Arap ve Türk kentleri arasındaki dostluk ilişkilerinin ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi amacıyla Arap Kentleri Örgütü (ATO) ile Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği arasında 11.01.1982 tarihinde Cidde kentinde “Dostluk ve İşbirliği Sözleşmesi” imzalanmıştır. Söz konusu Sözleşme; planlama, organizasyon, kent yönetimi, toplu konut vb alanları kapsamaktadır. Mevcut ilişkileri pekiştirmek amacıyla, Birlik Meclisi 2009 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısında ATO nezdinde gözlemci kuruluş statüsünü elde etme kararı alınmış; 2-4 Ekim 2010 tarihlerinde Kuveyt'te yapılan ATO Genel Kurulunda gözlemci üyelik onaylanmıştır. 

ATO hakkında bilgi için: www.ato.net KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ (KTBB): Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) arasında, 1984 yılında başlamış olan işbirliğinin, daha etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilebilmesi, ortak faaliyet ve girişimlerde bulunulması amacıyla, 4 Mart 2004 tarihinde MBB ve KTBB arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bu tarihten itibaren KTBB Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tüm MBB Meclisi toplantılarına düzenli olarak davet edilmektedir. Ayrıca, protokol kapsamında oluşturulan MBB-KTBB Ortak Kurulu da, belirli dönemlerde gerek Türkiye’de ve gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplanmaktadır. 

KTBB hakkında daha fazla bilgi için: www.ktbb.orgBÖLGELER KOMİTESİ (EU COMMITTEE OF THE REGIONS): AB Bölgeler Komitesi bünyesinde oluşturulan Türkiye Çalışma Grubu ile MBB arasında 2007 yılında kurulan işbirliği ve ortaklık ilişkileri, AB sürecinde Türk ve Avrupalı yerel temsilcileri arasında diyalogu geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. BK Türkiye Çalışma Grubu’nun çalışmasına önemli partner kuruluş olarak aktif destek veren MBB, bu ilişkileri pekiştirmeyi ve daha ileri seviyeye getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, bir yandan AB Bölgeler Komitesi bünyesinde Ortak İstişare Komitesi’nin kurulmasını destekleyen MBB, diğer yandan Birlik Meclisi 2008 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısında BK nezdinde gözlemci kuruluş statüsünü elde etmek için girişimleri başlatma kararını almıştır. 

AB Bölgeler Komitesi hakkında bilgi için: www.cor.europa.euAKYBYK (CONGRESS OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES OF THE COUNCIL OF EUROPE): Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ile kurulan işbirliği ilişkileri sayesinde MBB, Kongre nezdindeki Türk Milli Heyetinin çalışmalarına destek sağlamakta, genel olarak da Türk yerel yönetimlerinin Strasbourg’daki görünürlüğünün artmasına katkıda bulunmaktadır. Kongre’nin, üye devletlerin ulusal yerel yönetim birliklerini bir araya getiren çalışmalarına da davet edilen MBB, bu ilişkileri pekiştirmeyi ve daha ileri seviyeye getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Birlik Meclisi 2008 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısında Kongre nezdinde gözlemci kuruluş statüsünü elde etmek için girişimleri başlatma kararı alınmıştır.

Avrupa Konseyi Kongresi hakkında bilgi için: www.coe.int/congressCOUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS (CEMR): Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) ile MBB arasında 2007 yılından bu yana aktif ilişkiler geliştirilmektedir. MBB’nin üyesi bulunduğu NALAS ile karşılıklı üyeliği bulunan CEMR’in etkinliklerine katkıda bulunulmaktadır. Bu dolaylı üyeliğin yanı sıra, MBB’nin CEMR nezdinde gözlemci birlik statüsünün elde edilmesi hedeflenmektedir.

CEMR hakkında bilgi için: www.ccre.orgUNITED CITIES AND LOCAL GOVERNMENTS, MEDITERRANEAN COMMISSION (UCLG-COMMED): Dünya Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Akdeniz Komisyonu (COMMED) ile ilişkiler, 2008 yılı Haziran ayında Marsilya’da yapılan Akdeniz Forumu ile başlamıştır. MBB, 2009 yılında COMMED’e üye olarak kabul edilmiştir.

COMMED hakkında bilgi için: www.commed-cglu.orgTÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ (TDBB): MBB, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile işbirliğini geliştirmeyi ve ortak faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır. 2008 yılı Kasım ayında TDBB ve TİKA tarafından düzenlenen 1.Avrasya Yerel Yönetimler Kongresi’nin organizasyonuna aktif destek sağlamış olan MBB, Birlik Meclisi 2009 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısında TDBB’ye üyelik kararını almış ve 2010 Haziran ayında Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye olmuştur.

TDBB hakkında bilgi için: www.tdbb.org.trTRABLUS BELEDİYESİ: Trablus Belediyesi ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’ne üye şehirler arasındaki dostluk ilişkilerinin ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi amacıyla Trablus Belediyesi ile Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği arasında 07.03.1985 tarihinde Trablus kentinde “Dostluk ve İşbirliği Sözleşmesi” imzalanmıştır. Söz konusu Sözleşme; eğitim, organizasyon, kültür sanat ve spor alanlarındaki işbirliği, şehirlerle ilgili bilimsel sempozyumlar vb alanları kapsamaktadır.İSLAM BAŞKENTLERİ VE ŞEHİRLERİ TEŞKİLATI (ORGANISATION OF ISLAMIC CAPITALS AND CITIES – OICC): İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (OICC) uluslararası bir yerel yönetim platformu olup, 1980 yılında İslam Konferansı Örgütü'nün (İKÖ) bağlı olarak kurulmuştur. İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı'nın üyeleri tüm dünya çapında İslam ülkelerinin başkentlerinden ve şehirlerinden oluşmaktadır. Merkezleri Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde bulunmaktadır. Marmara bölgesinden İstanbul, Bursa ve Edirne Belediyeleri teşkilata üyedir. Birlik Meclisi 2009 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısında OICC’ye iştirakçi üye olma kararı alınmış ve 2010 Mayıs ayında Birlik İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı'na üye olmuştur.

OICC hakkında bilgi için: www.oicc.orgASYA BELEDİYE BAŞKANLARI FORUMU (ASIAN MAYORS FORUM -AMF): Marmara Belediyeler Birliği, sekretaryası Tahran’da bulunan Asya Belediye Başkanları Forumu’nun kurumsallaşma çalışmalarında aktif yer almaktadır. MBB, 2010 yılı Asya Belediye Başkanları Forumu zirvesine ev sahipliği yapmaktadır.

AMF hakkında bilgi için: asianmayors.org


 

KARADENİZ YEREL YÖNETİM BİRLİKLERİ AĞI (Kurulması hedeflenmektedir): Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin birliklerini, NALAS benzeri bir yapıda buluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, MBB Meclisi 2008 yılı 2. Olağan Genel Kurul toplantısında karar alınmış, 2009 yılı 1. Olağan Genel Kurul toplantısında ise, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan’ın birlikleri bir araya getirilmiştir. Neticesinde, bu yönde bir Ortak Deklarasyon kabul edilmiştir. 3335 sayılı Uluslararası Teşekküller Kanununa göre kurulması hedeflenen bu platformun merkezinin İstanbul’da olması düşünülmektedir. İlgili birlikler ile görüşmeler ve ortak çalışmalar devam etmektedir.FİLİSTİN YEREL YÖNETİMLERİ BİRLİĞİ (ASSOCIATION OF PALESTINIAN LOCAL AUTHORITIES - APLA): Marmara Belediyeler Birliği, Filistin Yerel Yönetimleri Birliği (APLA) ile 2009 yılında Bursa/Türkiye'de işbirliği protokolünü imzalamıştır. 

APLA hakkında hakkında bilgi için: www.apla-pal.orgAL-FAYHAA BELEDİYELER BİRLİĞİ (AL FAYHAA UNION OF MUNICIPALITIES) LÜBNAN: Marmara Belediyeler Birliği ile Lübnan Al-Fayhaa Belediyeler Birliği (Al Fayhaa Union of Municipalities) arasında iki kurum ve üye belediyeleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı maksadıyla 13 Aralık 2010 tarihinde Trablus/Lübnan'da İyi Niyet Sözleşmesi imzalanmıştır.

Al-Fayhaa hakkında bilgi için: www.urbcomfayhaa.gov.lbMOLDOVA YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ (THE CONGRESS OF LOCAL AUTHORITIES FROM MOLDOVA): Marmara Belediyeler Birliği ile Moldova Yerel Yönetimler Kongresi (The Congress of Local Authorities from Moldova) arasında ortak çalışmalar yürütülmesi ve iki kurum ve üye belediyeleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı maksadıyla 26 Ocak 2011 tarihinde İstanbul/Türkiye'de İyi Niyet Sözleşmesi imzalanmıştır.

CALM hakkında bilgi için: calm.mdAVRUPA KOMİSYONU ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DIRECTORATE GENERAL FOR ENERGY OF THE EUROPEAN COMMISSION): Marmara Belediyeler Birliği, Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü (Directorate General for Energy of the European Commission) ile 24 Şubat 2011 tarihinde, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planlarının hazırlanması, benimsenmesi ve uygulanması gibi çeşitli yükümlülükleri yerine getirmede belediyelere destek ve rehber olunması ile ilgili konuları içeren Ortaklık Anlaşması imzalamıştır. 

Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü hakkında bilgi için: ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htmFUJİAN EYALET HÜKÜMETİ (FUJIAN PROVINCIAL GOVERNMENT) ÇİN HALK CUMHURİYETİ: Marmara Belediyeler Birliği ile Fujian Eyalet Hükümeti arasında tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 19 Nisan 2011 tarihinde İstanbul/Türkiye'de İyi Niyet Protokolü imzalanmıştır.

Fujian Eyalet Yönetimi hakkında bilgi için: www.fkpg.gov.twBULGARİSTAN CUMHURİYETİ BELEDİYE MECLİS BAŞKANLARI BİRLİĞİ,  (NATIONAL ASSOCIATION OF THE CHAIRMEN OF MUNICIPAL COUNCILS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA, NAPOS) BULGARİSTAN: Marmara Belediyeler Birliği ile Bulgaristan Cumhuriyeti Belediye Meclis Başkanları Birliği, (NAPOS) arasında yerinden yönetim alanında tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 1 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul/Türkiye'de İyi Niyet Sözleşmesi imzalanmıştır.

NAPOS hakkında bilgi için: www.napos-bg.orgÇİN ULUSLARARASI DOSTLUK ŞEHİRLERİ BİRLİĞİ (THE CHINA INTERNATIONAL FRIENDSHİP CITIES ASSOCIATION, CIFCA) ÇİN HALK CUMHURİYETİ: Marmara Belediyeler Birliği ile Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği arasında tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin geliştirmesi maksadıyla 22 Eylül 2011 tarihinde Pekin/ÇİN 'de İyi Niyet Protokolü imzalanmıştır.


Çin Uluslararası Dostluk Şehirleri Birliği hakkında bilgi için: english.cifca.org.cnMarmara Belediyeler Birliği iletişim bilgileri nelerdir? 


T.C. Marmara Belediyeler Birliği


Adres: Ragıp Gümüşpala Cad. No: 10 Eminönü  34134 Fatih - İstanbul / TÜRKİYE

Tel : +90 212 514 10 00 (PBX)

Faks : +90 212 520 85 58

Web: www.marmara.gov.tr

twitter.com/marmarabb

facebook.com/marmarabb