Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mevzi imar planı

Mevcut imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumdaki alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik altyapı gereksinimleri kendi bünyesinde sağlanmış olan plandır.
Mevzi İmar Planı nedir?Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.Mevzi İmar Planı'nı kimler yapabilir?Mevzi İmar Planı da dahil tüm ima planlarını kimin yapacağını “İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Esaslar” adlı yönetmeliğin 6. Maddesinin B fıkrasında açıklar. Buna göre; Planlama işlerini yapacak müelliflerde, Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulların şehir planlama, bölge planlama, kentsel tasarım veya mimarlık fakülte veya bölümlerinden, şehir plancısı, bölge plancısı, kentsel tasarımcı veya mimar ünvanları alarak mezun olmaları veya bu disiplinlerden birinde lisansüstü öğrenimi yaparak Master veya Doktor derece ve unvanlarını kazanmış olmaları şartı aranır.Mevzi İmar Planı yapımı için hangi evraklar gereklidir?- Tapu kayıt örneği: Tapu tescilinde adı geçen maliklerin eğer kendileri başvurmuyorsa; noterden onaylı muvafakatname veya vekaletnameleri,


- 1/1000 ölçekli koordineli arsa çapı, 


- Arsa kooperatife ait ise, kooperatif ana sözleşmesi ve üye sayısı,


- Plan açıklama raporu,


- Teklif planları, 


- Jeolojik etüd raporu, 


- ÇED Yönetmeliği çerçevesinde gerekiyorsa ÇED raporu,


- Plan inceleme harcı,


- Müelliflik kaydı.
Mevzi imar planıMevzi İmar Planı neye göre belirlenir?Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’te yer alan 4.Madde de planlar şu şekilde belirlenir:


Çevre düzeni planı sınırları, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününü veya bir kısmını kapsayacak şekilde belirlenir.


Planlar, ilgili kurum ve kuruluşlarla ve plan kapsamındaki ilgili idarelerle işbirliği sağlanarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, plan yapım işini Bakanlıkça belirlenen planlama sınırı içerisinde kalan ilgili idarelere devredebilir.

Kentsel gelişme alanı ihtiyacının büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında karşılanma gereği halinde, kent bütününü, kentsel gelişme alanını ve bu alanlarla bütünlük gösteren alanları kapsayan çevre düzeni planları, Bakanlığın koordinasyonu altında, ilgili büyük şehir belediyesi ve valilikçe ortaklaşa yapılır.


Çevre düzeni planları Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girer.


Onaylı planlar, plan kapsamında bulunan ilgili idarelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Planlar, ilgili idarelerce bir ay süre ile ilan edilir.


Askı süresi içerisinde plan kararlarına gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraza konu alanla ilgili belediye veya valiliğe yapılır. İdarenin görüşü ile valilikçe Bakanlığa gönderilen itirazlar Bakanlıkça, Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir ve sonuçlandırılır.


Çevre düzeni planlarında yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de aynı usullere tabidir.


Çevre düzeni planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak Bakanlığın ve idarelerin görevidir. Bakanlık planların tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar halinde çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.Planlama yapılırken kurum ve kuruluşlardan hangi veriler öğrenilmelidir?Planlama alanının yeri, Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar, Fiziksel yapı, Jeolojik durum, Akarsular, Taşkın alanları, İklim, Toprak kabiliyeti, Tarım alanları, Tarımsal arazi kullanımı, Sulama alanları, Bitki örtüsü, Yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, Havzaları ve özellikleri, Maden kaynakları, Çevresel kaynaklar ve koruma alanları, Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ve alanları, Sulak alanlar, Özel çevre koruma alanları, Orman alanları, Ekolojik açıdan korunması gerekli alanlar, Milli Parklar, Demografik yapı, Sosyal yapı, Ekonomik yapı, Teknik altyapı, Ulaşım,  Enerji,  Çöp, İçme suyu, Kanalizasyon, Arazi kullanımı, Sektörel yapı, Askeri alanlar, Mülkiyet yapısı, Yerleşme alanları ile ilgili özellikler.Mevzi İmar Planı nerelerde yapılamaz?Çevre düzeni planı sınırları içerisinde mevzi imar planı yapılamaz. Çevre düzeni planı ile yapılaşma kararı alınmış alanlar için yapılacak imar planları, mevzii imar planı olarak değerlendirilmez.Mevzi İmar Planı'nda aranan belgeler nelerdir?Üst Ölçekli planı bulunmayan alanlarda şahıslarca yaptırılan mevzi imar planı çalışmalarında, planlaması yapılan alanın kendilerine ait olduğunu belgelemek amacı ile tapu senedi, mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına müsteniden diğer makamlar tarafından verilmiş belge veya özel kanunlara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kaydedilmemiş yerler için ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi ibraz edilmesi mecburidir.


Birden fazla maliki bulunan arazilerin mevzi imar planı kapsamına alınması mecburiyetinin bulunması halinde, planı yapılacak alana ait parsel sahiplerinin muvafakati ile arazilerinin planlanmasına izin verdiklerinin belgelenmesi şarttır.


Planlanan alan içinde maliklerine ulaşılamayan, malikleri belli olmayan veya maliki bulunmayan yerlerin mevcudiyeti halinde, bunların, ilgili idarece belgelendirilmesi ve planlanan alanın %20’sini aşmaması şartı aranır. Ancak, bu gibi hallerde, Bakanlıkça veya ilgili idarece yapılan veya yaptırılan ve onaylanan mevzi imar planlarında muvafakat şartı aranmaz.