Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Milli Parklar Kanunu

Bu kanun 1983 yılında kabul edilmiştir. Yürürlükten kaldırılarak Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Kapsamına alınacaktır.Milli Parklar Kanunu nedir?


Milli Parklar Kanunu;  milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir. 


Bu kanun; 2873 numaralı, kabul tarihi 09/08/1983 olup, 11/08/1983 tarihinde de resmi gazetede yayınlanmıştır.


Bir yer nasıl milli park olur?


Milli Parklar Kanununa göre; Millî Savunma Bakanlığının olumlu görüşü,  Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı  ile  diğer ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak, Çevre ve Orman Bakanlığının teklifi üzerine  Bakanlar Kurulu  kararı ile milli  park olarak belirlenir. 


Taşınmazların tahsisi nasıl sağlanır?


Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı içinde kalıp da, bu Kanunun uygulanması için gerekli olanlardan;


-Hazineye ait taşınmaz mallar, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine,

-Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, resen Hazine adına tescilini takiben bedeli ödenerek kamulaştırılabilir.


Milli parklar üzerinde yapılacak projelere kim izin verir?


Milli park veya tabiat parklarında, planlarına uygun olması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir ve uygulamalar bu Kanun hükümlerine göre denetlenir.


Ancak; bu Kanun kapsamına giren yerlerde tarihi ve arkeolojik sahalarda kazı, restorasyon ve bilimsel araştırmalar Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir.


Milli parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri lehine Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. 


Bu izin üzerine gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri lehine tesis edilecek intifa hakkı süresi kırkdokuz yılı geçemez.

Bu süre sonunda bütün tesisler eksiksiz olarak Hazineye devredilir. 


Ancak, işletmesinin başarılı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelenen hak sahiplerinin intifa hakkı, Tarım ve Orman Bakanlığınca tesisin rayiç değeri üzerinden belirlenecek bedelle doksandokuz seneye kadar uzatılabilir. 


Kullanım izni verilmeyen yerler nerelerdir?


Tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla kullanma izni verilemez veya irtifak hakkı tesis edilemez. 


Milli parklarda petrol ve maden aranır mı?


-Bu Kanun kapsamına giren yerlerde maden ve petrol kanunları gereğince araştırma ve işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu kararı ile verilebilir.


-Araştırma ve işletme faaliyetlerinde bu yerlerin korunması amacıyla riayet edilecek hususlar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.


Milli parklarda yasaklanan faaliyetler nelerdir?


Bu Kanun kapsamına giren yerlerde;

-Tabii ve çevre dengesi ve tabii ekosistem değeri bozulamaz,

-Yaban hayatı tahrip edilemez,

-Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz,

-Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz,

-Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler dışında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça her ne suretle olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapılamaz.