Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras kalan tarım arazilerinin bölünmesi mümkün mü?

2014 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik gereğince Miras kalan tarım arazilerinin bölünmesi mümkün mü?


Taşınmaz mallar tek hisseli olabileceği gibi birden fazla hisseli de olabiliyor. Bu durum taşınmazın hisse satışıyla ya da miras ile söz konusu olabiliyor.


Ancak,2014 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik gereğince, artık miras kalan tarım arazilerinin bölünmesi mümkün olmuyor.


Yalnız miras kalanlar değil, tarımsal nitelikli olan araziler belli büyüklükteyse bölünme yapılıyor.


Yalnız, taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde tarımsal nitelikli tek arazisi olması durumunda bu taşınmazın devri yapılabiliyor.


Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde birden fazla tarımsal arazisinin bulunması durumunda, bu arazilerin tamamının mülkiyeti devir işlemine konu olması halinde, bu taşınmazların devri yapılabiliyor.


Miras kalan tarlanın satışı

Yönetmelik gereğince, mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esas oluyor. Mirasçılar mirasa konu tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerini mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleştirebilir.


a) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli arazi büyüklüğü kriterleri dikkate alınarak bir veya birden fazla mirasçıya devrini kararlaştırabilir.


b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 ila 385 inci maddelerine göre noter senedi ile aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurabilirler. Noter senedinin bir örneği tapu müdürlüğüne ibraz edilerek, söz konusu ortaklık tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenir.


c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre limited şirketi kurabilirler.


ç) Mirasçılar, mirasa konu tarım arazilerinin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirebilirler.


Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet devirlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda, Bakanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için üç aylık süre verilir.


Bu süre sonunda da devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.Mirasçı veya Bakanlık tarafından dava açılması durumunda sulh hukuk hâkimi devreye giriyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com