Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Miras tenkis davası nedir?

Saklı payına tecavüz edilen mirasçılar tenkis davası açabiliyor. Peki, miras tenkis davası nedir? Miras tenkis davası nasıl açılır?


Miras tenkis davası nedir?


Saklı payına tecavüz edilen mirasçılar tarafından, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufu ile saklı payı aşacak kadar miras bıraktığı kişilere karşı miras tenkis davası açılabiliyor.


Saklı pay sahibi mirasçılara ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı aşan kazandırmaların onların saklı paylarını aşan kısmı orantılı olarak tenkise tâbi olur. 


Tenkise tâbi birden fazla ölüme bağlı tasarrufun bulunması hâlinde, saklı pay sahibi mirasçıya yapılan kazandırmanın saklı payı aşan kısmı ile saklı pay sahibi olmayan kimselere yapılan kazandırmalar orantılı olarak tenkis edilir.


Tenkis davası, mirasbırakan kişinin son yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuku Mahkemesi'nde açılıyor. Mahkemeye bir dilekçe ile başvuruda bulunulabiliyor. Miras tenkis davası dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


Tenkis davası dilekçesi:


........… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI     :


VEKİLİ     :


DAVALI     :


KONU       : Tenkis isteminden ibarettir.


AÇIKLAMALAR   :


1- Muris; davalıya mirasından mal kaçırmak amacıyla … ada … pafta … parselde kayıtlı taşınmazı devretmiş ve tapuda ferağ işlemini davalı üzerine geçirmiştir. Müvekkil tarafından bu durum yeni öğrenilmiştir.


2- Taşınmaz … TL kıymetinde olmasına rağmen …TL ye tapuda satış gösterilmiştir. Bu işlem muvazaalıdır.


3- Müvekkilin muristen almaya hak kazandığı mahfuz hissesine tecavüz edilmiştir.


4- Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için sayın Mahkemeye başvuru zorunlu hale gelmiştir.


HUKUKİ NEDENLER        : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve sair ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER          : Nüfus kayıtları,veraset ilamı, tanık beyanları,tapu kayıtları vs.


  yasal deliller.


SONUÇ VE İSTEM              : Müvekkile ait saklı payın tenkisi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…


Davacı Vekili

Av.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com