Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Mücavir alan

Belediye sınırları dışında olan ancak imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.


Mücavir alanMücavir alan ne demektir? 


Mücavir Alan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. Maddesinde şöyle tanımlanır: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır.


İmar planlarında Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince

yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.


Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel inşaat yapan müteahhitlerin sicilleri belediyelerce, bu hudutlar dışında özel inşaat yapanların sicilleri de valiliklerce tutulur.Mücavir alan

Ankara Belediyesi Mücavir Alan SınırlarıMücavir alan sınırları nasıl çizilir?


3194 sayılı İmar Kanunu’un 45’inci maddesine göre; Mücavir alan sınırları belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak vilayetlerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkilidir. 


Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Ayrıca, bu alanlar köyleri de ihtiva edebilir. Mücavir alandan çıkarılma da aynı usule tabidir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde mücavir alana alma ve çıkarma hususunda resen karar verebilir.


Mücavir alan sınırlarını kim belirler ve onaylar?


İmar Kanununa göre; mücavir alanın ilgili idaresi belediye dışında valiliktir. Belediye ve mücavir alan dışında kalan planlar, valilik veya ilgisince yaptırılır. Valiliğin uygun görmesi halinde yürürlüğe girer.  1 aylık ilan süresinde valiliğe itiraz edilebilir. Valilik ise plan ve itirazları 15 günlük süre içerisinde inceler ve tekrar onaylar. Mücavir alan sınırları, belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanarak vilayetlerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen veya değiştirerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere iadeye yetkilidir.


Mücavir alan kavramı neden önemlidir?


Gelişen inşaat sektörü ve köyden kente olan göçler kaçak ve imarsız konutları beraberinde getirmiştir. Belediye sınırlarında olmayan, merkeze uzak yani mücavir alanlardaki yapılaşmayı kontrol etmek için önemli bir kavramdır. Kısacası; plansız yapılaşmanın önüne geçmek için önemlidir.


Mücavir alan belirlenirken hangi kurallara uyulması gerekir?


1. Belediyenin kendisi için tanınmış mücavir alan sorumluluklarını yerine getirebilmesidir.

2. Mücavir alanın yol sorununun olmaması gerekmektedir.

3. Mücavir alanın niteliksek büyüklüğü de önemlidir.

4. Bir belediyenin belirlediği mücavir alan sınırlarının bir başka belediyenin sınırlarına taşmaması gerekir.

5. İlgili belediyenin gelir-giderlerinin mücavir alan çalışmalarını karşılıyor olması önemli bir noktadır.


Mücavir alan teklif ve onayı nasıl gerçekleşir?


3194 sayılı İmar Kanunu'nun 45. Maddesinde belirlenen mücavir alanlara teklif ve onay şu şekilde gerçekleşir:


1. Belediyeninin kendi olanaklarını bilerek, mücavir alanı belirlenmesi gereklidir. Belediye, mücavir alan için bir rapor hazırlamalıdır.


2. Mücavir alan içinde yer alan köylerin mülkiyet sınırları gösterilmelidir. Valilikçe onaylanmış, köyün yerleşik sınırlarını gösteren belge rapora eklenmelidir.


3. Belediye sınırları 1/25 000 ölçekli haritada gösterilmelidir.


4. Önerilen alanın teknik alt yapısı, toplu konutları, sanayileşmesi raporda sunulmalıdır.


5. Bakanlıkça onaylanan mücavir alan değerlendirme formları da gerçeğe uygun olarak doldurulmalıdır.


6. Hazırlanan tüm evraklar, rapor ile beraber valiliğe onaylanması için gönderilir.


7. Valilik raporlarda ve evraklarda kontrolleri yapar. Başvuruyu bakanlığa iletir.


8. Bakanlık evrakları inceler ve gerekirse yerince inceleme yapar. Valilikten İl İdare Kurulu kararı alınmasını ister.


9. Onaylanan istek, 1/25 000 ölçekli haritaları valiliğe ve valilik aracılığıyla da ilgili belediye ve diğer kuruluşlara gönderir.


Mücavir alanlar neden belediyeler için önemlidir?


Belediye Gelirleri Yasası uyarınca mücavir alandan harç alınabilir. Mücavir alanda belediye hizmet götürme yükümlülüğünü üstlenmemektedir. Mücavir alanda yaşayan kişiler, belediyenin vergi mükellefidir fakat belediye organlarının seçmeni değildir.