Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Nazım İmar Planı

Bir kentin veya ilçenin teknik anayasasıdır. Şehirleşme, bu plana bağlı ilerler.


Nazım Planı nedir?


3194 sayılı İmar Kanunu’nda açıklanan; bölge ve çevre düzenlemelerine uygun olarak haritalar üzerinde var ise kadastral belirtilen arazilerin ve arsaların genel kullanış biçimleri, ölçüleri, nüfus ve yapı yoğunluğu, ulaşım sistem ve problemlerini  gösteren düzenlemedir. 


Yukarıda bahsi geçen durumları 1/2000 gibi detaylı ölçeklendirmeler ile anlatan rapordur. 


Nazım İmar Planı hangi aşamalardan geçilerek oluşturulur?


1. Plan yapılacak alanların belirlenmesi:  Bu aşamada planın yapılacağı alan belirlenir ve tespit edilir.


2. Plan verilerinin toplanması: Plan yapılacak sınırlar belirlendikten sonra işlemin yapılacağı alan hakkında resmi kurum görüşleri istenir ve arazide yapılacak çalışmalarının programı ile altyapısı hazırlanır.


3. Analiz ve Sentez çalışmaları: Arazi hakkında toplanan kurum görüşleri  sonucunda toplanan veriler derlenir ve paftalar hazırlanır. Sentez çalışmaları yapılır ve yerleşim yapılacak alanlar tespit edilir.


4. Plan kararlarının verilmesi: Bu sürece kadar yapılan işlemler sonucunda sosyo-ekonomik yapı değerlendirilerek farklı plan alternatifleri üretilir ve bu alternatiflerin yerleşim dokusu uygunluğu incelenir.


5. Planı çizilmesi ve raporun hazırlanması: Hazırlanan alternatif planlardan biri geliştirilerek teklif plan hazırlanır. Bu planların çizimleri yapılır ve plana yön veren yazılı açıklamaların olduğu bir rapor hazırlanır.


6. Meclis’te görüşülmesi ve onaylanması: Tüm bu işlemler bittikten sonra hazırlanan tüm raporlar resmi yazı ile Belediye Meclisi’ne gönderilir. Belediye Meclisi onayladıktan sonra ilgili birime gönderilen planı ilgili makam inceler, denetlemelerini ve düzeltmelerini gerçekleştirir. 


Plan harita müdürlüğü bu planı askıya çıkarttıktan sonra Belediye Meclisi’ne değerlendirmeler iletilir ve meclisin vermiş olduğu onay neticesinde işlemlere başlanır.


Nazım İmar Planı’na nasıl itiraz edilir?


Nazım İmar Planı imar şeflikleri panosuna asıldıktan 30 gün içinde itiraz edilir.


3194 sayılı İmar Kanununun, "Planların Hazırlanması Ve Yürürlüğe Konulması" başlıklı 8.maddesinin (b) bendinde  belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. 


Askı süresi içinde imar planına itiraz edilir. Son ilan gününden itibaren cevap verilmezse istek (itiraz) reddedilmiş sayılır. Bu tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılır. Artık burada ikinci altmış gün içinde tekrar 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi uyarınca yeniden bir başvuru yapılması mümkün değildir.


Nazım İmar Planı örneği:

 Nazım İmar Planı