Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

ÖİB Adana, Erzurum ve İzmir'deki 4 gayrimenkulü satıyor!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Adana, Erzurum ve İzmir'deki 4 gayrimenkul satış usulü ile özelleştiriyor.


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Adana, Erzurum ve İzmir'deki 4 gayrimenkul satış usulü ile özelleştiriyor. Gayrimenkuller için son teklif verme atrihi 1 Ağustos 2018 olarak belirlendi. 


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen Varlıklar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında özelleştirilecektir.


ÖİB Adana, Erzurum ve İzmir


1 - İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.


2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla varlık için teklif verebilirler. Birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.


3 - İhalelere katılabilmek için varlıklara ait İhale Şartnamesi alınması ve teklifler ile istenilen belgelerin İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.


4 - İhale Şartnamesi bedellerinin İdare’nin;


- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.  Ankara  Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,


- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,


- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası


hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, teklif sahibinin ismi (teklif sahibinin Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin olduğu belirtilecektir. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.


5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.


İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.


6 - Varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin Kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler varlık/taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.


7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.


8 - Ayrıca varlıklar için 0312 585 83 30 numaralı telefondan, 0312 585 80 51 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.