Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi nasıl yapılır?

Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden ödemeyi, satıcının da buna karşılık taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olan ön ödemeli konut satış sözleşmesi nasıl yapılır?Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme, ön ödemeli konut satış sözleşmesi oluyor.


Bu sözleşme esasları ve sözleşmeyi imzalayan tarafların hak ve sorumlulukları yasa ve yönetmelikler ile belirleniyor. Peki, ön ödemeli konut satış sözleşmesi nasıl yapılır?


Ön ödemeli konut satış sözleşmesi şartları..

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kuruluyor. Aksi hâlde sözleşme geçersizdir. Satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremiyor.


Sözleşmenin zorunlu içeriği

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yapılması, aşağıdaki bilgileri içermesi ve bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur:


a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,


b) Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri,


c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,


ç) Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,


d)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak satış fiyatı, varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,


e)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,


f)  Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,


g) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,


ğ) Ön ödeme tutarı,


h) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri,


ı) Cayma hakkının kullanılma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler,


i) Sözleşmeden dönme hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü ile tazminata ilişkin bilgiler,


j) Cayma ve sözleşmeden dönme bildirimlerinin yapılacağı açık adres bilgileri,


k) Verilen teminata ilişkin bilgiler,


l) Konutun teslim tarihi ve şekli,


m) Yapı ruhsatının alınış tarihi,


n) Konutun ortak giderlerine ilişkin bilgiler,


o) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.


(2) Peşin ödemede bulunulan ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde birinci fıkranın (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan hükümler aranmaz.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com