Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yeni proje!

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Altınordu İlçesi Kirazlimanı Mahallesi 4941 ada 1 parselde bulunan taşınmaz üzerinde yeni proje inşa edecek..


Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Altınordu İlçesi Kirazlimanı Mahallesi 4941 ada 1 parselde bulunan taşınmaz üzerinde yeni proje yapacak. Proje için ihale 13 Eylül'de yapılacak.


TAŞINMAZ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMINA GÖRE İHALE EDİLECEKTİR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:


1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Altınordu İlçesi Kirazlimanı Mahallesi 4941 ada 1 parselde bulunan 11.586,44 m² yüzölçümlü taşınmaz “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı”na göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                          :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                             :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                            :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks          :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer          :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati               :  13.09.2017 Çarşamba günü Saat: 14.00

2.7. İhale Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

İhale konusu işin tahmin edilen bedeli 35.000.000,00 TL’dir. Geçici Teminat miktarı ise ihale bedelinin %3’ü olan 1.050.000,00 TL’dir.

İdarece düzenlenecek resmi İmar Durumuna göre, hazırlanmış olan ve ihale evrakları içerisinde sunulan Avan projedeki Bağımsız bölümlerin, KDV hariç istekli tarafından sunulan toplam Ciro Bedeli üzerinden min %20 oran ve min 35.000.000,00 TL’den aşağı olmamak üzere % oranı esas alınarak yapılacak teklifler ihale komisyonunca değerlendirilerek, en yüksek geliri getiren teklif esas alınacaktır.

4 - Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

Gerçek Kişiler;

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.2. Yasal Yerleşim Yeri belgesi,

5.3. Nüfus Kayıt Örneği,

5.4. Mevzuatı gereğince ilk ilan tarihi itibarıyla ihalenin yapıldığı yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

5.6. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş belge.

5.7. Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge.

5.8. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

5.10. İdarece düzenlenecek resmi İmar durumuna göre, hazırlanmış olan Avan proje.

5.11. İstekliler’in, ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiş olan tarihten önceki son 5 (beş) yıl içinde, tek iş kapsamında, en az toplam 50.000 m2 (elli bin m²) inşaatı, (konut, ofis, AVM, otel vb.) tamamlamış olduklarını gösteren İş Bitirme belgelerinin (Yapı Kullanma İzin belgesi ) aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur. (İsteklilerin Ortak Katılım olması halinde ortaklardan birinin veya diğerlerinin getireceği iş bitirmelerinin toplamı tek iş kapsamında 50.000 m² olacaktır.)

5.12. Mali Durum Bildirisi; İstekli tarafından Kullanılabilir nakit kredi toplamları ile gayri nakdi kredisini ayrı ayrı olmak üzere sunulması zorunludur. Nakit kredileri ile gayri nakdi kredilerinin toplamı Yüklenici tarafından hazırlattırılan Avan Proje ve bunun üzerinden hesaplattırılan Garanti bedelinin %20’ine karşılık gelen bedelden az olmaması gerekmektedir. Nakit kredi toplamları ile gayri nakdi kredisinin gösteren belgelerin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriterler birden fazla bankanın verecek olduğu nakdi kredi ile gayri nakdi kredi suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

5.13. İhale konusu işin Muhammen Bedelinin %3'ü olan 1.050.000,00.-TL (BirmilyonellibinTL) tutarındaki geçici teminata ait alındı veya süresiz Banka Teminat Mektubu,

5.14. Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun)

5.15. İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Sunulan kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu Garanti bedelinin %20’ine karşılık gelen bedelden az olmaması gerekmektedir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

5.16. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti sunulacak olup, sunulan bilanço ve son 3 yıllık ciro toplamı en az 175.000.000,00 TL olup, ortalaması 58.333.334,00 TL’nin altında olmayacaktır.

a. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan İstekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan İstekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

A. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

B. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

C. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihinde yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam brüt gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her hangi birinin istenen belgeleri sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması yeterlidir.

5.17. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulması yeterlidir.

Bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Bu kriteri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Ortak Girişim olarak ihaleye katılan İsteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterin, Ortak Girişimi oluşturan her hangi bir ortağın sağlaması yeterlidir.

Banka referans mektupları aslı,

Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, İstekli’nin Teklif edeceği İdare payı brüt gelir oranı %20 (yüzde yirmi) karşılığı, asgari İdare payı toplam brüt gelirinden az olmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin bu şartın tamamını karşılaması halinde ise diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

İsteklilerin, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri şarttır. Teklif dosyasında belirtilen bu şartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan İstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık/Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumuna katılamaya yeterlik alamazlar.

İhale dosyası aslı, Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfası İstekli tarafından mühürlenip imzalanacaktır. Ortak girişim olması halinde belirtilen evraklar tüm ortaklarca kaşelenip imzalanacaktır. Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.

Tüzel Kişiler;

5.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

5.3. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan tarihi itibarıyla ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

5.5. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

5.7. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş belge.

5.8. Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge.

5.9. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.10. İdarece düzenlenecek resmi İmar durumuna göre, hazırlanmış olan Avan proje.

5.11. İstekliler’ in, ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiş olan tarihten önceki son 5 (beş) yıl içinde, tek iş kapsamında en az toplam 50.000 m2 (elli bin m2) inşaatı, (konut, ofis, AVM, otel vb.) tamamlamış olduklarını gösteren İş Bitirme belgelerinin (Yapı Kullanma İzin belgesi ) aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur. (İsteklilerin Ortak Katılım olması halinde ortaklardan birinin veya diğerlerinin getireceği iş bitirmelerinin toplamı tek iş kapsamında 50.000 m² olacaktır.)

5.12. Mali Durum Bildirisi; İstekli tarafından Kullanılabilir nakit kredi toplamları ile gayri nakdi kredisini ayrı ayrı olmak üzere sunulması zorunludur. Nakit kredileri ile gayri nakdi kredilerinin toplamı Yüklenici tarafından hazırlattırılan Avan Proje ve bunun üzerinden hesaplattırılan Garanti bedelinin %20’ine karşılık gelen bedelden az olmaması gerekmektedir. Nakit kredi toplamları ile gayri nakdi kredisinin gösteren belgelerin ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriterler birden fazla bankanın verecek olduğu nakdi kredi ile gayri nakdi kredi suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

5.13. İhale konusu işin Muhammen Bedelinin %3'ü olan 1.050.000,00-TL (Birmilyonellibin TL) tutarındaki geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu,

5.14. Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun)

5.15. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

5.16. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

5.17. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti;

5.18. İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Sunulan kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu Garanti bedelinin %20’ine karşılık gelen bedelden az olmaması gerekmektedir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

5.19. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti sunulacak olup, sunulan bilanço ve son 3 yıllık ciro toplamı en az 175.000.000,00 TL olup, ortalaması 58.333.334,00 TL’nin altında olmayacaktır.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan İstekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan İstekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

A. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

B. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

C. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam brüt gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her hangi birinin istenen belgeleri sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması yeterlidir.

5.20. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulması yeterlidir.

Bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Ortak Girişim olarak ihaleye katılan İsteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterin, Ortak Girişimi oluşturan her hangi bir ortağın sağlaması yeterlidir.

Banka referans mektupları aslı,

Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, İstekli’nin Teklif edeceği İdare payı brüt gelir oranı %20 (yüzde yirmi) karşılığı, asgari İdare payı toplam brüt gelirinden az olmadığının belgelenmesi gerekmektedir.

Ortak girişim olması halinde Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin bu şartın tamamını karşılaması halinde ise diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

İstekliler’in, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri şarttır. Teklif dosyasında belirtilen bu şartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan İstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık/Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumuna katılmaya yeterlilik alamazlar.

5.21. Ortak girişimler ihaleye katılabilir, Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

İhale dosyası aslı (açıklamalar dâhil), Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların (açıklamalar dâhil) her sayfası İstekli tarafından mühürlenip imzalanacaktır. Ortak girişim olması halinde belirtilen evraklar tüm ortaklarca kaşelenip imzalanacaktır. Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 17:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.