Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Ordu Şehir Hastanesi ön yeterlik ihalesi 8 Mayıs'ta!

Ordu Şehir Hastanesi için ilk adım atıldı. Ordu Şehir Hastanesinin yapımı için ön yeterlik ihalesi yapılacak..


Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ordu Şehir Hastanesi yapım işleri ile ürün ve hizmetlerin temin edilmesi işi ön yeterlik ihalesi yapılacak.


Kamu Özel İşbirliği modeli ile gerçekleştirilecek olan Ordu Şehir Hastanesi Projesi yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 2 yıl, çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok 3 yıl, işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 27 yıl, yapım süresinde uzatma verilmişse en çok 28 yıl olarak belirlendi.


Ön yeterlik ihalesi 8 Mayıs 2018 günü saat 15.00’da İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Binası'nda yapılacak. 


İhale detayları şu şekilde;


ORDU ŞEHİR HASTANESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ÖN YETERLİK İLANI


Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından:


Ordu Şehir Hastanesi Projesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik” olarak adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında belli istekliler arasında ihale yöntemi uygulanacaktır.


Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


1 - İdarenin


a) Adı ve Adresi   :  T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara


b) Telefon ve faks numarası    :  0 312 585 64 92-93 - 0 312 585 65 33


c) Elektronik Posta Adresi   :  kamuozel_db@saglik.gov.tr


 


2 - İhale konusu işin


2.1. Adı:


Ordu Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi


2.2. Niteliği, türü ve miktarı:


Proje; Toplam 900 yataklı Genel Hastane ve Ticari Hizmet Alanları yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, kesin ve uygulama projesini, inşaatını, tıbbi cihazları ve diğer donanım ile sağlık yerleşkesi için gerekli mefruşatı ve donanımı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca bina ve arazi bakım onarım hizmetleri, olağanüstü bakım ve onarım (yenileme) hizmetini, ortak hizmetler yönetimi hizmeti, mefruşat bakım onarım hizmeti, tıbbi ekipman bakım onarım hizmeti, yer ve bahçe bakım onarım hizmetleri, ilaçlama hizmeti, otopark hizmeti, temizlik hizmeti, hastane bilgi yönetim sistemi (HBYS) hizmeti, güvenlik hizmeti, hasta yönlendirme ve refakat / resepsiyon / yardım masası / taşıma hizmetleri, çamaşır ve çamaşırhane hizmetleri, yemek ve yemekhane hizmetleri, laboratuvar hizmeti, görüntüleme hizmeti, sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti, rehabilitasyon hizmeti ve atık yönetim hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve İdare onayını alacak tıbbi hizmet dışındaki alanların da yapım ve işletilmesini üstlenecektir.


3 - İşin yapılacağı yer:


Proje Ordu’da yapılacaktır.


4 - İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi:


Kamu Özel İşbirliği modeli ile gerçekleştirilecek olan Ordu Şehir Hastanesi Projesi yatırım dönemi yapının bitirilmesi için 2 yıl, çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse en çok 3 yıl, işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 27 yıl, yapım süresinde uzatma verilmişse en çok 28 yıldır.


5 - Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu:


5.1. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar Yönetmeliğin 10. maddesinin dördüncü fıkrası ve 15. Maddenin ikinci fıkrasında belirtilmektedir.


5.2. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.


5.3. İsteklilerin ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca alt yükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları veya alt yükleniciler tarafından karşılandığına dair listeyi sunmaları gerekmektedir.


6 - Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


6.1. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri:


6.1.1. Mali Durum Öğelerini; isteklinin görevlendirmeye tek başına aday olması durumunda tüzel kişiliği adına, ortak girişim olarak göreve aday olunması durumunda ise ortaklardan birinin aşağıda belirtilen oranları ve diğer koşulları son iki yılın ( 2016 - 2017 ) veya son üç yılın (2015 - 2016 - 2017) ortalamasında sağlaması istenecektir. Mali durum için ölçütler aşağıda açıklanmıştır:


Oranlar


1) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 1,00 olması;


2) Öz kaynaklar / Toplam Aktif oranının en az 0,20 olması;


3) Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz kaynaklar Oranının en çok 0,50 olması


6.1.2. Diğer Koşullar:


1) Ciro veya net satışların 100.000.000 USD ( Amerikan Doları )’ den az olmaması,


2) Öz kaynaklar toplamının 50.000.000 USD ( Amerikan Doları )’ den az olmaması.


Yukarıdaki Diğer Koşullar kapsamındaki 1) ve 2) numaralı koşullardan herhangi birinin sağlanması yeterlidir; ortak girişimlerde ortaklardan her birinin tek başına yetersiz olması durumunda ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karşılanabilir; ancak bu durumda ortaklık firmalarından biri istenen rakamların en az yarısını tek başına karşılamalıdır.


6.1.3. Banka Referans Mektubu


Adayların bankalardaki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi veya üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı toplam 50.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan daha az olmamalıdır. Ortak girişim ise, firmaların toplamının bu tutarı sağlaması yeterlidir. Adayların bunu gösteren Ek 3’te örneği bulunan banka referans mektubunu sunması gerekmektedir. Ortak girişim ise, ortaklıktaki firmaların sundukları banka referans mektuplarının toplamı ile bu ölçüt karşılanabilir.


6.2. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri:


İsteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki; (a) son onbeş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80 oranında tamamlamış olması, (b) son beş yıl içinde en az 300 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması, (c) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.500.000 TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması, (ç) son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 2.000.000 TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması şeklindedir.


7 - Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı:


Ön yeterlik dokümanı İdare’ nin T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1604 Cd. No: 9/5 Kat: 7 Bilkent -  Ankara  adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR83 0001 2009 4520 0044 0000 15 hesap numarasına 20.000,00 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ön yeterlik ihale belgeleri alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik belgelerini satın almaları zorunludur.


8 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarihi ve saati:


Ön yeterlik başvuruları 08.05.2018 günü saat 15.00’e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat:7 Bilkent - Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.


9 - Ön yeterliğin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı:


Ön yeterlik ihalesi 08.05.2018 günü saat 15.00’da İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.


Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.


10 - Ön yeterliğin yerli ve/veya yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler -lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı:


Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacaktır.


11 - Ortak girişimlerin ön yeterlik değerlendirmesine başvurup başvuramayacağı:


İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar başvuruda bulunamaz.