Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Orman Kanunun 16. maddesinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği!

Orman Kanunun 16. maddesinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugün yürürlüğe girdi. İşte yönetmelik değişiklikleri..


Orman Kanunun 16. maddesinin uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 21 Ocak 2017 tarihinde 29955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan düzenlemeler aşağıda yer alıyor.


YÖNETMELİK


ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(4) Mevzuat gereği alınması gereken ilgili kurum görüş yazıları, talep sahibi tarafından müracaat evrakına eklenir. Müracaat sahibinin talebi halinde, ilgili kurum görüş yazıları orman idaresi tarafından istenir.”


Değişmeden önceki hali;

(4) İzin verilen alanın diğer kanunlar uyarınca izin, görüş, muvafakat alınması gereken yerlerden olması halinde izin sahibince gerekli izin, muvafakat ve görüşler alınarak çalışma yapılır. Bu kapsamdaki izin, muvafakat ve görüşler talep sahibinden istenebilir


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(5) Genel bütçe kapsamı dışındaki bütün kamu kurum kuruluşları ile belediyeler ve il özel idarelerinin, yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için onaylı hammadde üretim izin belgesine veya ruhsata dayanarak, madencilik faaliyetleri için verilecek bütün izinlerden birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bedeller alınır. Dördüncü fıkrada yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından ise herhangi bir bedel alınmaz.”


Değişmeden önceki hali;

(5) Belediyeler, il özel idareleri ve genel bütçe kapsamı dışındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için onaylı hammadde üretim izin belgesine veya ruhsata dayanarak, madencilik faaliyetleri için verilecek tüm izinlerden bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan bedeller alınır. Bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından ise herhangi bir bedel alınmaz.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(10) İzin sahibi kendisine verilen toprak dolgu alanını başkasına devredemez. Ancak, büyükşehir belediyesi, kendisine verilen toprak dolgu alanını ilçe belediyesine veya 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca büyükşehir belediyesi veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla işlettirebilir.”


Değişmeden önceki hali;

(10) İzin sahibi kendisine verilen toprak dolgu alanını başkasına devredemez. Ancak,

kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla başkasına işlettirebilir.


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(5) İzin verilen alanın bir kısmının iptali halinde; iznin devam eden kısmı için arazi izin bedeli, iptalden önceki taahhüt senedinde belirtilen bedel dikkate alınmak suretiyle oranlanarak hesap edilir.”


Değişmeden önceki hali;

(5) İzin verilen sahanın kısmen iptal edilmesi halinde alınan bedeller iade edilmez.

Ancak arazi izin bedeli ve teminat yeni duruma göre güncellenir.


MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.