Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Riva Legend Otel'in arsası yeniden satış ihalesine çıkıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Beykoz İlçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi'ndeki Legend Hotel Riva'nın arsasını yeniden satış ihalesine çıkıyor.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Beykoz İlçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi'ndeki Legend Hotel Riva'nın arsasını yeniden satış ihalesine çıkıyor.


186 odalı turizm işletmesi bulunun arazi, geçtiğimiz yıl Haziran ayında da satışa çıkarılmış, ancak yeterli teklif gelmeyince satılmamıştı.


Arazinin satış ve otelin işletme hakkının verilmesi hakkındaki yeni ihalesinde son teklif verme tarihi 18 Ekim 2018 olarak belirlendi. Otel arsasının satış duyurusu şu şekilde;


Riva Legend Otel


DUYURU
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen taşınmazlar “Satış” ve “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemleri ile birlikte bir bütün olarak özelleştirilecektir.


İhale Konusu:  Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 numaralı parseldeki 17 bin 687 metrekare yüzölçümlü taşınmazın “Satış” yöntemiyle, 213 numaralı parseldeki 16 bin 625 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki alanın 49 (kırkdokuz) yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi.


Geçici Teminat Bedeli (TL): 1.500.000


İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL): 5.000


Son Teklif Verme Tarihi: 18.10.2018


1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.


2 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.


3 - İhaleye konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin;


- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,


- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,


- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası


hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.


4 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.


İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden duyurulacaktır.


5 - İhaleye konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.


6 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.


7 - Ayrıca 0 312 585 82 30 numaralı telefondan, 0312 585 81 94 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.,