Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sakarya'da 3.7 milyon TL'ye satılık arsa!

Sakarya İli Akyazı Malmüdürlüğü, Salihiye Mahallesi'ndeki 62 bin 158 metrekare büyüklükteki bahçeyi satıyor..


Sakarya İli Akyazı Malmüdürlüğü tarafından Salihiye Mahallesi'nde yer alan 62 bin 158 metrekare büyüklükteki bahçe imarlı arsa ihale ile satılıyor. İhale 8 Ocak 2018 tarihinde yapılacak.TAŞINMAZ SATILACAKTIR


Sakarya İli Akyazı Malmüdürlüğünden:


Sakarya

Yukarıda niteliği ihale gün ve saati belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Akyazı Malmüdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, geçici teminat makbuzu veya mektubunu (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teyit yazısı ile birlikte süresiz teminat mektupları), ikametgah senedi, tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin TC. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayii Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.Ayrıca, ortak katılım halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde ücretsiz olarak Akyazı Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.İhale saatine kadar komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli-taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.sakaryadefterdarligi.gov.tr; Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.Tel: 0 (264) 418 14 85


İlan olunur.