Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Şantiye şefi

Şantiyenin denetlenmesinden sorumlu mimar veya mühendis şantiye şefi görevini üstlenir.Şantiye şefi kime denir?


Şantiye şefi, şantiye içerisindeki işlerden görevlidir. İnşaat mühendisleri şantiye şefi olabilir. İnşaat içerisinde müteahhitleri, çalışanları ve mimarları denetler. İdari işleri yürüten şantiye şefi, inşaat mühendisliği dışında başka meslek kollarından da olabilir. Şantiyelerde şantiye şefi bulundurma zorunluluğu vardır.


Kimler şantiye şefi olabilir?


Şantiye şefleri mimar veya mühendistir. Yapı Denetim Ve Uygulama Yönetmeliği’nin 9.maddesine göre mühendis, mimar diplomasına sahip olan yapı müteahhidinin şantiye şefliğini üstlenmesi halinde, şantiye şefliği için sözleşme akdedilmesi şartı aranmaz…"  hükmündeki mühendis ifadesinden “elektrik, makina ve inşaat mühendisinin anlaşılması gerekmektedir” görüşünde sadece mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik mühendislerinin şantiye şefliği yapabileceği anlaşılmaktadır.Şantiye şefiŞantiye şefinin görevleri


1. İnşaat ve organizasyonu sağlamak.

2. Mevzuata, mevzuatın gerekliliğine, kurallarına uymak.

3. Yapı denetleme defteri tutmak.

4. Yetki belgeli usta çalıştırmak.

5. İş güvenliği ve sağlığına uymak.

6. İçerisinde bulunduğu işin ruhsatını ve izin belgesini imzalamak.

7. İnşaatta yapılacak işi 1 gün öncesinde yapı denetim müdürlüğüne bildirmek.

8. İşlerin sürekliliğinden, denetimden sorumlu olmak. 


Şantiye şefinin göreve başlamadan önce yapması gerekenler


Mühendis veya mimar, yapı işine başlamadan önce bir sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşme şantiye şefliği hizmet sözleşmesidir. Bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren şantiye şefi olarak sahada göreve başlayabilirler.


Şantiye şefinin yetki ve sınırları


İşin bir il sınırı içerisinde olması gerekir ve şantiye şefi en fazla 5 ayrı işte, 30 bin metrekareye kadar inşaat alanında çalışabilir. Yapım işi tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde ise 30 bin metrekareyi geçmeme şartı aranmaz.


Bu madde, şantiye şefi olmayan mühendis ve mimarları kapsamamaktadır.


Şantiye şefleri ne kadar kazanır?


TMMOB, 2013 asgari ücretini brüt 2 bin 700 TL olarak belirlemiştir. İşin niteliğine göre ücretler değişebilir. Anlaşılan ücret bir sözleşme ile belirlenir. Bu ücrette şantiye şefi hizmet sözleşmesinde yer almalıdır.


Şantiye şefinin istifası nasıl gerçekleşir?


İstifa metni noterde düzenlenir. Bir nüshası yapı müteahhitine verilir. Müteahhitin bu sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir. Diğer 2 nüshayı ilgili idare ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne vermesi gerekmektedir. Müteahhit, şantiye şefinin yapı ile ilişiğinin kesilmesi durumunda 3 iş günü içerisinde yapı denetime bildirmesi gerekir.


Şantiye şefliği hizmet sözleşmesi şöyledir:

 

 

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ


Taraflar


MADDE 1-…………………………………………………….. isimli/unvanlı Yapı Müteahhidi ile

Şantiye Şefi olarak …………………….…….……… arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme düzenlenmiştir. Bu sözleşmede taraflar Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak anılacaktır.


İşyeri


MADDE 2- Şantiye şefinin işyeri …………….. ili,…………….. ilçesi,…………………………

…………… adresindeki, tapunun ………… pafta, …… ada, ………. parsel numarasıyla kayıtlı olan

ve ilgili idareden alınan yapı ruhsatı ve eklerine göre inşa edilecek yapıdır.


Görev ve Yükümlülükleri


MADDE 3- ŞANTİYE ŞEFİ; yapıyı yapı denetim kuruluşunun teknik konulardaki talimatlarına

uygun olarak yönetmek ve inşa ettirmekle yükümlüdür. Şantiye şefi, yapılacak denetimler için hazırlık

yaparak yapı denetim kuruluşuna bildirmek, yapı denetiminde bizzat bulunarak denetime ilişkin tutanak ve belgeleri imzalamak, yapı denetimine mani olanlar varsa bunları öncelikle yapı denetim kuruluşuna, yapı denetim kuruluşunca denetimin sağlanamaması halinde Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır. Bunun yanında Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi) ; görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer görevleri, öncelik sırası ile yürürlükteki Yapı Denetimi Hakkında Kanuna, İmar Kanunu, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve ekleri, standart, şartname, fen ve sanat kuralları ile ilgili idare, yapı denetim kuruluşu,yapı müteahhidinin ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın mesleki talimatlarına uygun olarak yapmayı taahhüt eder ve bu hizmetleri karşılığında 5 inci maddede belirtilen aylık sözleşme ücretini alır.


Sözleşme Süresi


MADDE 4- Sözleşme süresi, inşa edilecek yapının ruhsat tarihi ile yapı kullanma izni tarihi arasında

geçen süredir.


Ücret


MADDE 5- Şantiye şefine yapacağı işe karşılık, sözleşme süresince iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartlarına göre birinci yıl için brüt ……… TL. aylık sözleşme ücreti ödenir. Aylık sözleşme ücreti ilgili ayın son iş günü nakden ödenir.


Ertesi yıllarda, enflasyon oranı dikkate alınarak beher yıl için brüt ücret yeniden belirlenir.

Belirlenen bu ücret aylık sözleşme ücreti kabul edilir.


Şantiye şefine sözleşme ücreti dışında, görevi ile bu görevin iş gereklerine uygun olarak verilen

diğer görevler için, bu sözleşmede belirtilenlerin (yabancı dil tazminatı, ödül, fazla çalışma ücreti,

harcırah) dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılmayacaktır.


MADDE 6- TR…………………………………………………….. numaralı iban hesabına MADDE 5’te belirtilen ücret 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 32 deki gibi “ücret en geç ayda bir ödenir” ibaresine uyularak ödenir. Aksi durumda bu sözleşme yükümsüzdür.


Çalışma Saat ve Süreleri


MADDE 7- Şantiye şefi haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa

edildiği işyeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.


Sosyal Güvenlik


MADDE 8- Şantiye şefi sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.


Çeşitli Hükümler


MADDE 9- Bu Sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırası ile Sosyal Sigortalar Kanunu, İş

Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


MADDE 10- Yapı Müteahhidi inşa ettirmekte olduğu yapıda çalıştırdığı işçilerin sigorta ile ilişkilerini 506 sayılı SSK kanununa göre düzenlemek zorundadır.Yapının imalatları esnasında Şantiye Şefinin bilgisi dışında çalıştırılacak olan her işçiden doğabilecek hayati,cezai ve maddi hususlardan yapı müteahhidi sorumludur.


MADDE 11- Yapıda görev alacak Taşeron firmalar iş sırasında mevzuatlara uygun emniyet tedbirlerini

almak zorundadır. İş güvenliği ve emniyet tedbirlerinin alınmamasından doğacak hayati,cezai ve maddi hususlardan Taşeron firma sorumludur.


İş bu sözleşme …./…./……. tarihinde, …… nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

Şantiye Şefi(işçi)                                                                                               Yapı Müteahhidi(işveren)

Adı-Soyadı veya Unvanı                                                                                    Adı-Soyadı veya Unvanı

İmza                                                                                                                  İmza