Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Şantiye şefliği sözleşmesi örneği!

Yapı müteahhitleri, inşaatta görevlendireceği şantiye şefi ile asgari hüküm ve şartları gösterilen sözleşme imzalanıyor. İşte şantiye şefliği sözleşmesi örneği..


Şantiye şefinin, yapım işinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere mimar, mühendis veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker olması gerekiyor.


Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliği gereğince, yönetmelikte belirlenen yapılar hariç, yapı ruhsatına tabi tüm yapılarda şantiye şefi bulundurulması gerekiyor.


Yapı müteahhitleri, inşaatta görevlendireceği şantiye şefi ile asgari hüküm ve şartları gösterilen sözleşme imzalanıyor. Şantiye şefliği sözleşmesi örneği aşağıda sıralanıyor:


ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ


Taraflar

MADDE 1- ………………………………………………….. isimli/unvanlı Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak ………………………………. arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme düzenlenmiştir. Bu sözleşmede taraflar Yapı Müteahhidi ile Şantiye Şefi olarak anılacaktır.


İşyeri

MADDE 2- Şantiye şefinin işyeri …………….. ili, …………….. ilçesi, ……………………………………… adresindeki, tapunun ………… pafta, …… ada, ………. parsel numarasıyla kayıtlı olan ve ilgili idareden alınan yapı ruhsatı ve eklerine göre inşa edilecek yapıdır.


Görev ve Yükümlülükleri

MADDE 3- Şantiye şefi; yapıyı yapı denetim kuruluşunun teknik konulardaki talimatlarına uygun olarak yönetmek ve inşa ettirmekle yükümlüdür. Şantiye şefi, yapılacak denetimler için hazırlık yaparak yapı denetim kuruluşuna bildirmek, yapı denetiminde bizzat bulunarak denetime ilişkin tutanak ve belgeleri imzalamak, yapı denetimine mani olanlar varsa bunları öncelikle yapı denetim kuruluşuna, yapı denetim kuruluşunca denetimin sağlanamaması halinde Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır.


Bunun yanında şantiye şefi; görevinin gerektirdiği işler ile verilecek diğer görevleri, öncelik sırası ile yürürlükteki Yapı Denetimi Hakkında Kanuna, İmar Kanunu, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve ekleri, standart, şartname, fen ve sanat kuralları ile ilgili idare, yapı denetim kuruluşu ve yapı müteahhidinin talimatlarına uygun olarak yapmayı taahhüt eder ve bu hizmetleri karşılığında 5 inci maddede belirtilen aylık sözleşme ücretini alır.


Sözleşme Süresi

MADDE 4- Sözleşme süresi, inşa edilecek yapının ruhsat tarihi ile yapı kullanma izni tarihi arasında geçen süredir.


Ücret

MADDE 5- Şantiye şefine yapacağı işe karşılık, sözleşme süresince iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartlarına göre birinci yıl için brüt ………YTL. aylık sözleşme ücreti ödenir. Aylık sözleşme ücreti ilgili ayın son iş günü nakden ödenir. Ertesi yıllarda, enflasyon oranı dikkate alınarak beher yıl için brüt ücret yeniden belirlenir. Belirlenen bu ücret aylık sözleşme ücreti kabul edilir.


Şantiye şefine sözleşme ücreti dışında, görevi ile bu görevin iş gereklerine uygun olarak verilen diğer görevler için, bu sözleşmede belirtilenlerin (yabancı dil tazminatı, ödül, fazla çalışma ücreti, harcırah) dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılmayacaktır.


Çalışma Saat ve Süreleri

MADDE 6- Şantiye şefi haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa edildiği işyeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere ve kendisine verilen görevleri çalışma saatve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.


Sosyal Güvenlik

MADDE 7- Şantiye şefi sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.


Çeşitli Hükümler

MADDE 8- Bu Sözleşmede yer almayan hususlarda, öncelik sırası ile Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İş bu sözleşme …./…./……. tarihinde, …… nüsha olarak düzenlenmiştir.


Şantiye Şefi (işçi)

Adı-Soyadı


Yapı Müteahhidi (işveren)

Adı-Soyadı veya Unvanı

İmza İmza