Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

SÇD raporu nasıl hazırlanır?

SÇD raporu hazırlama yükümlülüğü ile SÇD ve ÇED uygulamaları, Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmelik taslağı kapsamında açıklanıyor..


Stratejik ÇED; Onaya tabi plan ya da programın onayından önce planlama veya programlama sürecinin başlangıcından itibaren, çevresel değerlerin plan veya programa entegre edilmesini sağlamak, plan ya da programın olası çevresel etkilerini en aza indirmek ve karar vericilere yardımcı olmak üzere katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren çevresel değerlendirme çalışmaları olarak tanımlanıyor.


SÇD raporu ise; Yetkili Kurumun, kapsam belirleme aşamasında belirlenen format doğrultusunda hazırladığı veya hazırlattığı, hazırlanan yönetmelik taslağının EK-III’teki bilgileri ve kapsamlı bir stratejik çevresel değerlendirmeyi içeren raporu Stratejik ÇED (SÇD) oluyor. Peki, SÇD raporu nasıl hazırlanır?


Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmelik taslağı kapsamında SÇD raporu hazırlama yükümlülüğü ile SÇD ve ÇED uygulamaları şu şekilde açıklanıyor:


SÇD raporu hazırlama yükümlülüğü

Bu Yönetmelik kapsamındaki bir plan veya programın yapımından sorumlu kurum; plan veya programlama sürecinin başlatılmasına karar verildiği aşamadan itibaren, plan veya programın süreci ile eşzamanlı olarak SÇD sürecini yürütmek, SÇD raporunu hazırlamak veya hazırlatmak ve bu raporu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu rapor, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum ya da kuruluşlarca hazırlanır.


SÇD ve ÇED uygulamaları

Bu Yönetmelik kapsamında SÇD raporu hazırlanarak onaylanmış bir plan veya programın kapsamına giren, 17/07/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)Yönetmeliğine tabi faaliyetlere dair uygulanacak çevresel etki değerlendirmesi sürecinde, Bakanlıkça SÇD sürecinde oluşturulan görüş inceleme ve değerlendirmeye alınmak zorundadır. İnceleme ve değerlendirme gerekçeleri ile birlikte ÇED raporunda yer alır.


ÇED sürecinin yürütülmesinden sorumlu Bakanlık birimi, Yetkili Kurum ya da faaliyet sahibinin talepleri doğrultusunda; ÇED yönetmeliği kapsamında olan ve bu yönetmelik kapsamına giren sektörlerde olup, bir plan ya da programa bağlı olmaksızın hazırlanan, birbirini etkiler nitelikte faaliyetlerin kümülatif çevresel etkilerinin değerlendirilebilmesi için ÇED süreci yürütülmeden önce SÇD süreci yürütülmesi talep edilebilir. Söz konusu talep Bakanlıkça değerlendirilir ve karara bağlanır. 


Bakanlıkça, bu yönetmelik ile getirilen esaslar doğrultusunda ÇED Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler yapılır.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com