Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Siirt Kurtalan Belediyesi'nden 3.5 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Siirt Kurtalan Belediye Başkanlığı, Kıcıman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 arsayı satıyor..


Siirt Kurtalan Belediye Başkanlığı tarafından Kıcıman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 571 bin 835 TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 5 Mart'ta yapılacak.


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kurtalan Belediye Başkanlığından:


1 - a) Adı   :  Kurtalan Belediye Başkanlığı


b) Adresi :  Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı No: 142   Kurtalan/SİİRT


c) Telefon No  :  484 411 20 10


d) Faks No :  484 411 20 37


e) e-mail adresi :  kurtalanbelediyesi@mynet.com


2 - İhale konusu satılacak yerler; Kurtalan Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;


Siirt Kurtalan Belediyesi


2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.


3 - İhaleye ilişkin bilgiler;


a) İhale usulü :  Kapalı teklif usulü (arttırma)


b) İhalenin yapılacağı adres   :  Kurtalan Belediye Başkanlığı-Kurtalan/SİİRT


c) İhale tarihi   :  05/03/2018


d) İhale saati   :  1. oturum 10:00 (145 ada 44 nolu parsel)

:  2. oturum 14.00 (145 ada 45 nolu parsel)


e) İhale komisyonu toplantı yeri  :  Kurtalan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu- Kurtalan / SİİRT


4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.


a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kurtalan Belediye Başkanlığı-Kurtalan/ SİİRT


b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kurtalan Belediye Başkanlığı-Kurtalan/ SİİRT


c) İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Kurtalan Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 250,00.-TL makbuz karşılığı temin edilebilir. İstekliler ayrı ayrı olmak üzere her iki dosyaya da teklif verecekse her dosya içi ayrı ayrı doküman satın almaları ve teklif dosyaları içerisinde sunmaları gerekmektedir


5 - İhale tarihi ve saatleri.


a) Tekliflerin sunulacağı yer     :  Kurtalan Belediye Başkanlığı-Kurtalan/SİİRT


b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) :  05/03/2018


c) Son teklif verme saati (ihale saati)   :  1. oturum için 10:00 (145 ada 44 nolu parsel)

:  2. oturum için 14.00 (145 ada 45 nolu parsel)


6 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:


İstekli gerçek kişi ise;


a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi


b) Noter tasdikli imza beyannamesi


c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,


d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,


e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,


f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,


g) Kurtalan Belediyesine herhangi bir borcu (Su, Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge,


h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu


k) Türkiye’de tebligat adresi için adres beyanı


l) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan


m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.


İstekli tüzel kişi ise;


a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler


c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,


e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,


f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,


g) Kurtalan Belediyesine herhangi bir borcu (Su, Kira, Emlak, ÇTV) olmadığına dair belge


h) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu


k) Türkiye’de tebligat adresi için adres beyanı


l) 2886 sayılı D.İ.K.’e göre cezalı olmadığına dair beyan


m) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.


7 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesine göre hazırlayacakları tekliflerini 05.03.2018 günü Birinci oturuma katılacakların Saat 10:00, İkinci oturuma katılacakların ise saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.


9 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


10 - İstekliler belirtilen arsa satışları için tek bir dosya veya her iki dosya içinde müracaat ede bilirler. Ancak her dosya ayrı ayrı müracaat etmeleri gerekmektedir.


11 - Postayla yapılacak müracaatlarda postadan meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.


12 - Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.


13 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı ödenecektir.


14 - İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri sunulabileceği gibi İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.


15 - İhale Komisyonu mahiyetindeki olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.


İlan olunur.