Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sit alanındaki taşınmazın trampa bedeline itiraz!

Trampa edilecek taşınmazın değerinin yüksek olması halinde kendilerine belli bir bedel ödeniyor. Peki, sit alanındaki taşınmazın trampa bedeline itiraz edilir mi?


Sit alanındaki taşınmazın trampa bedeline itiraz!


Sit alanlarındaki taşınmaz mallar hazine taşınmazları ile trampa edilebiliyor. Trampa edilecek taşınmazın değerinin yüksek olması halinde kendilerine belli bir bedel ödeniyor. Peki, sit alanındaki taşınmazın trampa bedeline itiraz edilir mi?


İstekliler, tebliğ edilen bedele karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde gerekçeleri açıkça belirtilmek ve buna ilişkin bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle taşınmazın bulunduğu yer defterdarlığına dilekçeyle müracaat ederek itirazda bulunabilirler.


İtirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde taşınmaza kıymet takdirini yapan komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon kararları gerekçeli yazılır. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini belirtmek zorundadır.


Maliye Bakanlığı veya defterdarlıklar tarafından gerektiğinde mahallinde inceleme yaptırılmak suretiyle itirazlar incelettirilebilir. Bu durumda komisyon, kararlarını otuz günlük süreye tabi olmaksızın ve yapılan inceleme sonucuna göre verir.


Kararların sonucu, karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde idare tarafından istekliye tebliğ edilir. Tebliğ edilen yazının varsa ekleri ile bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.


Komisyon kararlarına karşı istekliler tarafından idareye başka bir itirazda bulunulamaz. Ancak, komisyon kararlarına karşı istekliler tarafından dava açılabilir.


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com