Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sit alanları trampa başvurusu!

Sit alanındaki taşınmazın maliki taşınmazın Hazine taşınmazları ile değiştirilmesi için başvuruda bulunabiliyor. Peki, sit alanları trampa başvurusu nasıl yapılır?


Sit alanları trampa başvurusu!


Sit alanları sınırı içerisinde kalan taşınmazın maliki, malikleri veya bunların vekilleri noterden tasdikli vekâletname ile birlikte, taşınmazın Hazine taşınmazları ile değiştirilmesi için başvuruda bulunabiliyor.


Sit alanları trampa başvurusu için gerekli belgelerle birlikte bir dilekçe ile Müdürlüğe ya da doğrudan Bakanlığa gidilebiliyor.


Gerekli belgeler:

a) Taşınmazın ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği.


b) Taşınmazı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları.


c) Taşınmazın konumunu gösteren temin edilebilecek ölçekli haritası.


ç) Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından paydaşlık veya pay oranı ya da ortaklık durumu anlaşılmıyorsa mirasçılık belgesi.


d) Malikin ve varsa vekilinin yazışma adresleri.


Yanıltıcı belgelerle başvuranların veya trampa önerisinden vazgeçenlerin trampa hakkı sona erer.


Trampa programlarına alınmış yerlerdeki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlarla ilgili incelemeler; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü personelince, eğer o ilde Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü yoksa Müdürlüğün uygun göreceği konuya ilişkin uzmanlıkları bulunan personel ile bir fen memuru ile Maliye Bakanlığınca görevlendirilecek bir memurdan ayrıca konu ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gibi diğer idarelerden oluşacak il komisyonunca yapılır.


Taşınmaza ilişkin inceleme raporu ve taşınmaz bilgi formu, açık, tereddüt doğurmayacak ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formda belirtilen asgari bilgileri kapsayacak şekilde il komisyonunca düzenlenerek, Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonundan karar almaksızın Bakanlığa iletilir.


Sit alanı ilan edilen ve 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller, aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilen parsellerin tamamının kabulü koşuluyla, başka Hazine arsa veya arazileri ile müstakil veya hisseli olarak değiştirilebilir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansikopedisi.com