Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sit alanlarında takas yapılır mı?

Sit alanlarında yer alan taşınmaz mallar takasa konu olabilir mi? Sit alanlarında takas yapılır mı?


Sit alanları; Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlara ait taşınır ve taşınmaz varlıklara "Kültür varlığı", jeolojik devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli alanlara "Tabiat varlığı", çeşitli medeniyetlere ait kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler, tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlar olarak tanımlanıyor.


Peki, bu alanlarda yer alan taşınmaz mallar takasa konu olabilir mi? Sit alanlarında takas yapılır mı?


2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sit alanlarında yer alan taşınmaz mallar takasa konu olabiliyor.


Bu kanun maddesi doğrultusunda hazırlanan Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik, takas işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini açıklıyor. 


Sit alanlarında takas nasıl yapılır?

Sit alanlarından, I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ile I. derece doğal sit alanı olarak tescil edilen ve 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu yerlerde kalan ve Bakanlık tarafından her yıl belirlenecek trampa programlarına alınan yerlerde bulunan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar Hazine taşınmazları ile trampa edilebiliyor.

         

Bakanlık izniyle gerçekleştirilen kazıların yapıldığı alanlarda bulunan parsellerde 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planı şartı aranmıyor.


Taşınmazın maliki, taşınmaz üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet varsa paydaşların veya ortakların hepsi birlikte veya bunlar adına hareket eden vekilleri noterden tasdikli vekâletname ile birlikte, taşınmazın Hazine taşınmazları ile değiştirilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine veya Bakanlığa başvuruda bulunurlar.

          

Dilekçeye eklenecek belgeler:

a) Taşınmazın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği,

b) 9x12 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmazı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları,

c) Taşınmazın konumunu gösteren temin edilebilecek ölçekli haritası,

ç) Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından paydaşlık veya pay oranı ya da ortaklık durumu anlaşılmıyorsa mirasçılık belgesi,

d) Malikin ve varsa vekilinin yazışma adresleri.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com