Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Site aidatı ödemeyen kiracıya ne yapılır?

Günlük hizmete sunulan kapıcı ve temizlik gibi masrafların giderleri, kiracılar tarafından karşılanıyor. Peki, site aidatı ödemeyen kiracıya ne yapılır?


Site aidatı ödemeyen kiracıya ne yapılır?


Kat Mülkiyeti Kanunu madde 20 gereğince; kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; 

    

Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlü oluyor. 


Günlük hizmete sunulan kapıcı ve temizlik gibi masrafların giderleri, kiracılar tarafından karşılanıyor. Ancak kimi zaman kiracılar bu masrafları karşılamıyor. Peki, site aidatı ödemeyen kiracıya ne yapılır?


Site aidatını ödemeyen kiracıya site yönetimi tarafından dava açılabiliyor. Eğer kiracı aidatını ödemezse ve kira sözleşmesinde aidatlar ile ilgili bir hüküm bulunuyorsa mal sahibi kendisine dava açabiliyor. 


Dava sonucunda kiracıdan ödenmeyen aidat miktarı geçen sürede yaşanan faizleri ile birlikte alınıyor. Eğer kiracı ödeme yapamıyor ise bu ceza hacze çevriliyor.  Hala kiracıdan aidatın tahsil edilememesi durumunda ise müteselsil sorumluluk nedeni ile bu bedel, mal sahibinden talep ediliyor.


Site aidatını ödemeyen kiracıya ihtarname örneği..


.................. NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ :

VEKİLLERİ :

MUHATAP :

KONU : Muaccel kira borcunun ödenmesi ihtarı


A Ç I K L A M A :

1- Sayın muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki taşınmazı / / başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Kira sözleşmesi 4 yıllık olup bu dönemin aylık kirası 2 000 -TL’dır.


2- Yazılı sözleşmeye göre aylık kiralar her ayın birinde net ve peşin olarak ödenmesi gerekmektedir Ancak sözleşme hükmüne aykırı olarak bugüne kadar aylık kiraları çoğunlukla gününde ödememektesiniz Müvekkilin şifahi uyarılarına rağmen sözleşmeye aykırılık oluşturan bu tutumunuz devam etmektedir Bugün itibarıyla Temmuz 20... ayı kira bedeli de halen ödenmemiş bulunmaktadır.


3- Sözleşmenin özel şartlar bölümünde aylık kiraların herhangi birinin gününde ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar olan tüm kira bedellerinin muaccel olacağı kararlaştırılmıştır Buna göre dönem sonuna kadar olan aylık kiraların tamamı muaccel olduğundan 10 000 -TL ödemeniz gerekmektedir.


Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde 10 000 -TL muaccel kira borcunuzu 01 07 20... tarihinden itibaren işleyen avans faizi ile birlikte ödemenizi; aksi halde temerrüt koşulları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira alacaklarının tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.


Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhatap kısmında isim ve adresleri gösterilen kiracılara ayrı ayrı tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com