Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Taksim nasıl yapılır?

Tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla yapılan paylaşılma işlemi olan taksim nasıl yapılır?


Taksim nasıl yapılır?


Taksim, tapuda müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla yapılan paylaşılma işlemine deniyor.


Taksimde paylaşılan taşınmaz malların değerlerinin eşit olması gerekmiyor. Tapuda taksim işleminin yapılabilmesi için bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor.


İstenen Belgeler

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,


2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,


3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.


4) Elbirliği (iştirak halinde) mülkiyet olarak kayıtlı taşınmaz mallarda paylı (müşterek) mülkiyete dönüşmemiş veya muris adına kayıtlı) taşınmaz mal malikinin tüm mirasçıları arasında noterce düzenlenmiş ve mirasçıların fotoğrafını taşıyan onaylı taksim sözleşmesi gereğince, istemde bulunuluyorsa, sözleşmede mirasçılara tescili isteme yetkisi verilmiş ise her biri kendine düşen taşınmaz malın tescilini isteyebilir. Tescil yetkisi yoksa, bütün mirasçıların bizzat veya vekaleten tescil isteminde bulunması, bu mümkün olmadığı takdirde tescil için mahkemeden karar alınması gerekir.


5) Paylı (müşterek) mülkiyet olarak kayıtlı taşınmaz malların pay sahipleri arasında aynen taksiminde, tüm maliklerin bizzat veya yetkili temsilcilerinin katılımıyla resmi senet düzenlenmek suretiyle; ifrazen taksim işleminde ise, kadastro müdürlüğünce düzenlenecek değişiklik beyannamesiyle birlikte yine tüm maliklerin veya yetkili vekillerinin katılımıyla resmi senet düzenlenmek suretiyle taleplerin karşılanması gerekir.


6) Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.


Resmi Senedin Yazım Örneği (Müşterek Mülkiyet)


BİR TARAFTAN : Osman GÜRDAL:Ömer oğlu,Faik GÜRDAL: Ömer oğlu,


Ümmühan GÜRDAL:Ömer kızı, (Vergi No:....)


DİĞER TARAFTAN: Baki GÜRDAL:Ömer oğlu, Memduh GÜRDAL: Ömer oğlu.. (Vergi No:....).


aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.


....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 500 m2 yüzölçümündeki "arsa" vasıflı taşınmaz mal ile ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 490 m2 yüzölçümündeki "kargir ev ve arsası" vasıflı taşınmaz mal, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 900 m2 yüzölçümündeki "bağ ve ev" vasıflı taşınmaz mal, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 41.115 m2 yüzölçümündeki "tarla" vasıflı taşınmaz malların 1/2 hissesi Osman GÜRDAL,3/12 hissesi Faik GÜRDAL, 1/12' şer hissesi Ümmühan GÜRDAL, Baki GÜRDAL ve Memduh GÜRDAL adına kayıtlı iken;malikler bizzat hareketle aralarında yapmış oldukları rıza-i taksim sonucunda ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 500 m2 yüzölçümündeki "arsa" vasıflı taşınmaz mal Osman GÜRDAL'a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 490 m2 yüzölçümündeki "kargir ev ve arsası" vasıflı taşınmaz mal Faik GÜRDAL'a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 900 m2 yüzölçümündeki "bağ ve ev" vasıflı taşınmaz mal Ümmühan GÜRDAL'a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 41.115 m2 yüzölçümündeki "tarla" vasıflı taşınmaz malın 1/2'şer hisselerle Baki GÜRDAL ve Memduh GÜRDAL'a isabet edecek şekilde taksim ettiklerini ve adlarına tescilini istediklerini, bu taşınmazmalların bu güne kadar olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını, taraflarca devir ve temlik için gösterilen değerin bu taşınmazmalın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com