Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı pişmanlık beyannamesi örneği!

Taşınmaz malların alım satım işlemlerinde satış bedelini olduğundan daha az beyan ederek daha az harç ödeyen kimselere vergi cezası kesiliyor. Bu cezayı ödemek istemeyenler tapu harcı pişmanlık beyannamesi verebiliyor..


Tapu harcı pişmanlık beyannamesi örneği!

Taşınmaz malların alım satım işlemlerinde satış bedelini olduğundan daha az beyan ederek daha az harç ödeyen kimselere vergi cezası kesiliyor. Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın % 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.


Tapu bedelini eksik beyan eden ancak bu cezayı ödemek istemeyen kimseler Maliye farketmeden pişmanlık beyannamesi verebiliyor. Peki, tapu harcı pişmanlık beyannamesi ne zaman verilir?


Tapu harcı pişmanlık beyannamesi örneği:


............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NEDairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:


.../..../....                                                                                                  

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmzaEKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi