Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı pişmanlık dilekçe örneği!

Kimi zaman taraflar daha az harç ödemek için satış bedelini daha düşük gösterebiliyor. Ancak, bunun tespit edilmesi halinde taraflara ceza kesiliyor. Ceza ödememek için pişmanlık dilekçesi verilmesi mümkün.


492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede yer alan tapu işlemleri, tapu harcına tabi tutuluyor. Dolayısı ile tapuda yapılan alım satım işlemleri için belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. 


Harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20 olup, ödemeler bu oranda yapılıyor.


Kimi zaman taraflar daha az harç ödemek için satış bedelini daha düşük gösterebiliyor. Ancak, bunun tespit edilmesi halinde taraflara ceza kesiliyor.


Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (bir diğer ifadeyle harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.


Gayrimenkulün alım-satım bedelinin düşük gösterildiği durumlarda, gerçek değerin, Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesine göre pişmanlıkla beyan edilmesi mümkün. 


Bu durumda, zamanında ödenmeyen tapu harcı ile tahakkuk eden pişmanlık zammını, dilekçe ile haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödeyenler, gayrimenkulün tapu harcına esas olan değerini yükseltmiş oluyor. 


Gelir ya da kurumlar vergisi yönünden de yine pişmanlık dilekçesi ile beyanda bulunulup, ileride gelebilecek vergi ve cezadan kurtulmak mümkün. 


Tapu harcı pişmanlık dilekçesi örneği..


............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NEDairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:


.../..../....

                                                                                                    

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmzaEKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi