Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu iptal davası hangi mahkemede açılır?

Medeni Kanun gereğince bazı nedenlerin doğması halinde tapu iptal davası açılabiliyor. Peki, tapu iptal davası hangi mahkemede açılır?


Tapu iptal davası hangi mahkemede açılır?


Medeni Kanun gereğince bazı nedenlerin doğması halinde tapu iptal davası açılabiliyor. Tapu iptal davası ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan; bir tescil veya tescilin tadili veya terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olması halinde açılabiliyor.


Kanunen bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.


Tapu iptal davası çeşitleri:

1. Hesap hatası nedeniyle tapu iptal davası

2. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal davası

3. Aile konutu nedeniyle tapu iptal davası

4. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası

5. Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal davası.


Peki, tapu iptal davası hangi mahkemede açılır? Tapu iptal davası nerede açılır?


Tapu iptal davası, asliye hukuk mahkemesine bir dilekçe ile açılabiliyor. Davada yetki taşınmazın bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesi oluyor.


Kanun esasları:

Terkin ve değiştirme

I. Yolsuz tescilde

MADDE 1025.- Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.


İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır.


II. Aynî hakların sona ermesi

MADDE 1026.- Bir aynî hakkın sona ermesiyle tescil her türlü hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir.


Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir.


Tapu memuru, re'sen hâkime başvurarak aynî hakkın sona erdiğinin belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hâkimin vereceği karara dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir.


III. Düzeltme

MADDE 1027.- İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.


Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir.


Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re'sen düzeltir.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com