Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu kayıt örneği verilmesinde harç hakkında genelge metni!

Tapu kayıt örneği verilmesinde harç hakkında genelge gereğince, harç tahsil edilmeyen murislerden de tapu kayıt örneği ücretinin alınması gerekiyor.


Tapu Kayıt Örneği Verilmesinde Harç hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından genelge yayımlanarak, tüm bölge müdürlüklerine gönderildi.


Genelgede murislerin de tapu kayıt örneği almaları halinde belge örneklerinin beher sayfasından fotokopiler da dahil olmak üzere harcı ödemeleri gerektiği hükümleri yer aldı.


GENELGE


Sayı :23294678-010.07.02[120.35]-

E.2553525


Konu :Tapu Kayıt Örneği Verilmesinde Harç Hk.


İlgi : 2018/17 sayılı TKGM Başmüfettişlik Araştırma Raporu.İlgi Başmüfettişlik Araştırma Raporunda özetle; tapu müdürlüklerinde yapılan inceleme ve sözlü görüşmelerde, intikal işlemi için yapılan başvuru sırasında veraset ve intikal vergisi ilişiği kestireceğini ifade eden mirasçılara, mal müdürlüğüne verilmek üzere TAKBİS 'Özel Sorgu/Rapor' bölümünden murislere ait taşınmazların tapu kaydının çıkartılarak harçsız olarak verildiğinin; bazı tapu müdürlüklerinin bu harcı aldıklarının, bazı tapu müdürlüklerinin ise intikal harçsız olduğundan intikal ilişiği kestirmek için alınan bu kayıtlarla ilgili olarak harç almadıklarının ve bazı tapu müdürlüklerinin de "İş bu tapu kaydı veraset ve intikal ilişiği kestirmek için verilmiştir" şeklinde kayıt düşerek verdiklerinin ifade edildiği belirtilerek uygulama birliğinin sağlanması ve konunun açıklığa kavuşturulması için ilgi raporun düzenlendiği vurgulanmıştır. 


İşlem ve talep eden kişiler yönüyle; veraset ve intikal ilişiği kesilmesi amacıyla tapu kayıt örneği verilmesi halinde, söz konusu tapu kayıt örneklerinin harçtan muaf olduğuna yönelik mevzuatta bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, 4 sayılı Tarifenin 17 nci Bendinde; ilgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) - 9,30 TL. alınacağı hüküm altına alındığından, intikal işlemlerinde veraset ve intikal ilişiği bulunmadığına yönelik belge almak için talep edilmiş olsa da, konuya ilişkin herhangi bir muafiyet hükmü bulunmadığından, bu kapsamdaki verilecek kayıt örnekleri için 4 sayılı tarifenin 17 inci bendi kapsamında harç tahakkuk ve tahsil edildikten sonra ilgililere kayıt örneklerinin verilmesi gerekmektedir. 


Konunun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tapu müdürlüklerine iletilmesi ve Hazine kaybına sebebiyet verilmemesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Tapu kayıt örneği harcı 2018!