Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu rehin kaldırma dilekçesi!

Tapuya konan rehin ancak borcun ödenmesi halinde tapudan kaldırılabiliyor. İşte tapu rehin kaldırma dilekçesi..


İpotek bir alacağın teminatı için tapu üzerine konuluyor. Böylece tapu borç ödenene kadar rehnedilmiş oluyor. Rehin ancak borcun ödenmesi halinde tapudan kaldırılabiliyor.


Tapudan rehin kaldırmak için öncelikle borcun ödendiğine dair ipotek fek yazısının alınması gerekiyor. Bu fek yazısı ile tapu dairesine müracaat ediliyor.


Ancak kimi zaman karşın borcun ödendiği halde fek yazısını alamayan kimseler ipotek fekki için bir dilekçe ile dava açabiliyor. 


Tapu rehin kaldırma dilekçesi örneği:


.......... SAYIN HAKİMLİĞİ’NEİPOTEĞİN KALDIRILMASINI İSTEYEN  BORÇLU   :…….


VEKİLİ                       :…….

ALACAKLI                :…….

KONU                        : İPOTEĞİN KALDIRILMASI


AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz, alacaklıya aralarındaki ticari ilişkide teminat olmak üzere ……. tarihli sözleşme gereği  ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mevkii, ……. Ada, ……. Parseldeki İş hanında bulunan 117, 123, 165 ve 189 nolu bağımsız bölümlerine alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir. Sözleşme gereği yerine getiremediği edimler nedeni ile alacaklı müvekkilimiz aleyhine, ……. tarihinde …….nün ……. esas sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmıştır.2-Müvekkilimiz tarafından alacaklıya takip borcunun tamamını ……. tarihinde ödemiştir. Alacaklı ise ipoteği halen kaldırmamıştır.

 

3-Mahkemenizce ipoteklerin kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

 


YASAL NEDENLER   : İİK. Madde 153


KANITLAR                 : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları


CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür

 


İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin yukarıda tapu kayıtları bildirilen taşınmazları üzerine davalı lehine konulan ipoteklerin İİK. Madde 153 gereğince kaldırılmasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


BORÇLU VEKİLİIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com