Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu Sicili Tüzüğü 69/5. madde iptal edildi!

Danıştay 10. Dairesi'nde açılan davalarda verilen 19.02.2014 tarihli kararlarla, Tapu Sicili Tüzüğü'nün 69 uncu maddesinin 5. fıkrası yürürlükten kaldırıldı.


Danıştay 10. Dairesi'nde açılan davalarda verilen 19.02.2014 tarihli kararlarla, Tapu Sicili Tüzüğü'nün 69 uncu maddesinin 5. fıkrası yürürlükten kaldırıldı.


Tapu Sicili Tüzüğü'ndeki madde 69/5'in iptal edilmesine dair duyuru Tapu Dairelerine gönderildi. Duyuru metni ve iptal edilen madde şu şekilde;


T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu Dairesi Başkanlığı


Sayı :23294678-010.07.02-E.1538483 

Konu :Tapu Sicili Tüzüğü md. 69/5'in Danıştay tarafından iptali


DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Hukuk Müşavirliğinin 30.06.2016 tarihli ve 85254071-641.04[14.202]/-E.1526521 sayılı yazısı.

b) 11.04.2014 tarih ve 23294678-010.07-74/2727 sayılı Duyuru.

c) Danıştay 10. Dairesi'nin E. 2013/6872, K. 2016/1511 sayılı kararı.

ç) Danıştay 10. Dairesi'nin E. 2013/6066, K. 2016/1512 sayılı kararı.

d)Danıştay 10. Dairesi'nin E. 2013/6805, K. 2016/1513 sayılı kararı.


Danıştay 10. Dairesi'nin E. 2013/6066, E. 2013/6626, E. 2013/6805 ve E. 2013/6872 esasına kayden açılan davalarda verilen 19.02.2014 tarihli kararlarla, 17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren Tapu Sicili Tüzüğü'nün 69 uncu maddesinin beşinci fıkrasının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş, konu ilgi (b) Duyuru ile birimlerimize duyurulmuştu.


Başbakanlık ve İdaremiz aleyhine 17.08.2013 tarihli 28738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicili Tüzüğü'nün 69 uncu maddesinin beşinci fıkrasının yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesi'nin E. 2013/6872, 2013/6805, 2013/6066 sayılı esaslarına kayden açılan davalarda, dava konusu düzenlemenin iptaline karar verilmiş olduğu Hukuk Müşavirliğinin ilgi (a) yazısı ile bildirilmiştir.


Danıştay'ın bahsi geçen kararları ile Tapu Sicili Tüzüğü'nün 69 uncu maddesinin beşinci fıkrasının iptaline karar verilmiş olduğundan, Tapu Sicili Tüzüğü'nün 69 uncu maddesinin beşinci fıkrası yargı kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle; taşınmaz maliklerinin bu hüküm kapsamındaki terkin taleplerinin kabul edilmemesi; haciz terkinine ilişkin taleplerde 2004 sayılı İ.İ.K. md. 110 uyarınca ilgili icra müdürlüğünden haczin yenilenip yenilenmediğinin soru konusu edilerek alınan cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.


İlgi (b) Duyuru yürürlükten kaldırılmıştır.


İptal edilen madde;

MADDE 69 – (5) 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas, konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir.