Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu takas işlemleri 2016!

Gayrimenkul sahipleri taşınmaz mallarını nasıl satabiliyorsa, karşılıklı olarak takas da edebiliyor. İşte tapu takas işlemleri 2016..


Tapu takas işlemleri 2016!


Gayrimenkul sahipleri taşınmaz mallarını nasıl satabiliyorsa, karşılıklı olarak takas da edebiliyor. Bunun için taşınmaz malların değerinin birbirine eşit olması gerekmiyor. Aradaki fark belli bir ücretin ödenmesi ile de kapatılabiliyor. 


Peki, tapu takas işlemleri nelerdir? Tapu takas işlemleri 2016 nasıl yapılır?


Tapu takas işlemi için öncelikle tapu dairesine müracaat edilmesi ve gerekli belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Öncsinde ise taraflar aralarında sözleşme imzalayabiliyor.


Takas sözleşmesi


Madde 1-


TARAFLAR :


Bir tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ……. …………. ile, diğer tarafta ………………………………………… adresinde ikamet eden ………… ………………. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.


Madde 2-

KONU :


İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti …… ……………’ya ait olan ………… ile mülkiyeti …….. ………… ‘ye ait olan …………………..’nın birbiriyle değiş tokuş, trampa edilmesidir.


Madde 3-

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :


../../…. tarihinde ………………..’...’ya, ...’da …………………………’i  .... ’ye teslim edeceklerdir. Taraflar trampaya konu olan …………………………. ve …………………………’nin sağlam olduğunu karşılıklı olarak taahhüt etmişlerdir.


Madde 4-

YETKİLİ MAHKEME :


İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için ……………………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.


İşbu sözleşme, ../../2016 tarihinde …………………’da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar birer nüsha almışlardır.


Takas işlemi için gerekenler

1. Trampası yapılacak taşınmaz mallara ait tapu senetleri.

2. Trampa yapılacak maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3. Trampa yapanların ikişer adet vesikalık fotoğrafı.

4. Akitte taraflardan biri veya ikisi kanuni temsilci (vekil, vasi, kayyum) ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.Sözkonusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.


Takas işlemi harcı

1. Taşınmaz malların ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere, her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcı, tahsil edilir.


2. Ayrıca taşınmaz malların varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.


3. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır. 2016 yılı için; 87,25 TL.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com