Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu tescil davası dilekçe örneği!

Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi tescil davası açabiliyor. İşte tapu tescil davası dilekçe örneği...


Tapu tescil davası dilekçe örneği!


Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi tarafından, o taşınmazın mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tescil edilmesi için tapu tescil davası açılabiliyor.


Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılıyor. Dava açmak için bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu yerin Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ediliyor. Tapu tescil davası dilekçe örneği şu şekilde:


Tapu tescil davası dilekçe örneği..


……… …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI : 


DAVACI VEKİLİ : 


DAVALILAR : 


DAVA KONUSU : Medeni Kanunun m. 713 hükmü gereğince olağanüstü zamanaşımı nedeniyle gayrimenkul iktisabı sonucu tescil talebinden ibarettir.


DAVA DEĞERİ : ………… (……….) TL.-


OLAYLAR :

1. ……… ili ……… ilçesi …….. köyü sınırları içerisinde …… mevkiinde ve ……. Köyü ile …….. Köyü sınırında bulunan yaklaşık … dekar büyüklüğündeki tarla müvekkilim ………..tarafından yaklaşık .. yıldan beri malik sıfatıyla ekilip biçilmektedir. Söz konusu tarla müvekkilimden önce babası ve dedesi tarafından da ekilip biçilmiş ve bu şekildeki kullanım devam etmiştir.

2. Söz konusu tarla üzerinde gerek müvekkilimin dedesi ve babası gerekse müvekkilimin kendisinin zilyetliği hiçbir niza ve fasılaya uğramaksızın çok eskiden beridir devam etmektedir. Tarla bilindiği kadarıyla yaklaşık … yıldan beridir müvekkilimin ataları ve müvekkilimin kendisi tarafından kullanılmakta olup tarlaya ilişkin her türlü vergiler müvekkilim ve onun dedesi ile babası tarafından eksiksiz olarak ödenmiştir.

3. Tescil davamıza konu olan arazinin belediye, hazine ya da üçüncü kişilerle herhangi bir ilgisi de bulunmamaktadır.

4. Olayda Medeni Kanun m. 713 da belirtilen olağan üstü zamanaşımı yoluyla gayrimenkul iktisabının şartları gerçekleşmiş olduğundan iş bu tescil davasının açılması zorunluluğu doğmuştur. 


HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun m. 713 ve ilgili diğer maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.


SUBUT DELİLLER : Vergi kayıtları, Tanık, Keşif, Bilirkişi raporu, Mahalli bilirkişiler ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.


SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle Medeni Kanun m. 713 hükmünün şartları gerçekleşmiş olduğundan … ili ……. ilçesi ….. köyü sınırları içerisinde …… mevkiinde bulunan yaklaşık … dekar büyüklüğündeki tarlanın müvekkilim ………….. adına Medeni Kanunun 713. maddesi gereğince tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.


……/……/20…

Davacı Vekili

Av. …………….

EK: 

1.) Onanmış vekaletname örneği,

2.) Vergi kayıtları,

3.) Bilirkişi raporu,

4.) Şahit listesi.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com