Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır?

Tapu sicilinde yapılan isim yanlışlıkları, ilgilisinin açacağı bir dava ile düzeltilebiliyor. Peki, tapuda isim tashihi nasıl yapılır?


Tapuda isim tashihi nasıl yapılır?


Tapu, taşınmaz malların kime ait olduğunu gösteren resmi belge oluyor. Kimi zaman bu belgeler üzerinde isim yanlışlıkları yapılabiliyor. Tapu sicilinde yapılan isim yanlışlıkları, ilgilisinin açacağı bir dava ile düzeltilebiliyor. Peki, tapuda isim tashihi nasıl yapılır?


Tapuda isim tashihi davası taşınmazın yer aldığı Sulh Hukuk Mahkemelerine açılıyor. Davayı, tapuda isim tashihi yapacak olan kişiler açabiliyor.


Tapu sicilindeki isim yanlışlığının düzeltilmesi için nüfustan alınacak bütün belgeler-özellikle tespit bilirkişilerin sağ olup-olmadıkları, kayıt malikinin nüfus kaydı,


Kayıt maliki dışında aynı ad-soyadında ikinci bir kimsenin olup-olmadığı ve tapu kayıtlarında yazılı olan ad ve soyadında birisinin olup olmadığı,


Veraset ilamına göre dahili davacılar belirlenmiş oluyor.


İlgili Genelge:

07.01.1984 tarih, 1458 sayılı Genelge 


 Tapu sicili üzerinde yapılmış hataların düzeltilmesine ilişkin olarak ilgi Genelge gereğince işlem yapılmakta iken, 17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu Sicili Tüzüğü ile getirilen yeni uygulamalar nedeniyle yeni düzenlenme yapılması gerekli

görülmüştür. 

 

Tapu Sicili Tüzüğünün 74. maddesi ile ana ve yardımcı siciller üzerindeki düzeltmelerin ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir. Tapu Sicili Tüzüğünün 75. maddesinin 1. fıkrasında kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki hataların düzeltilmesine ilişkin yöntemler belirlenmiş, 2. fıkrasında ise zeminde inceleme işleminin nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Yine aynı maddenin 3. fıkrasında tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi ve eksikliklerin giderilmesinde de bu yöntemlerin kullanılabileceği, 4. fıkrasında ise kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir.

 

Genelgede belirlenen kimlik bilgilerine ilişkin kadastro çalışmalarından kaynaklanan hata ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin yöntemlerin, Tapu Sicili Tüzüğünün 74. maddesinin 3. fıkrasına göre ilgililerince sunulan veya başka idarelerce düzenlenen belgelerde kimlik tespitine esas yeterli veri bulunmaması ve ilgili madde kapsamında eksikliğin giderilememesi halinde kıyasen uygulanması imkanı bulunmaktadır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com