Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Taşeron

Büyük bir işin bir bölümünü yapan kişiye ya da firmaya taşeron denir. Diğer bir adı ile alt işveren olarak bilinir.Taşeron nedir?


Taşeron; büyük bir işin bir bölümünü yapana denir. Bir firmanın işçilerini, başka bir firma için çalıştırmasına taşeron denir. Taşeron ikiye ayrılır. İç taşeron; ana firmayla sürekli çalışırlar. Dış taşeron ise anlaşmalı olarak çalışırlar. İngilizcede sub-contractor olarak adlandırılır.  


Taşeron sözleşmesi nasıl hazırlanır?


Taşeron sözleşmesi, alt işverenlik sözleşmesi olarak da bilinir. Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılır. Sözleşmede asıl işveren ile alt işverenin açık unvanı ile adresi yer alır. Asıl işin ne olduğu, alt işverene verilen işin ne olduğu sözleşmede belirtilmelidir. İşin başlama ve bitiş tarihi mutlaka sözleşmede yer almalıdır. Kısacası tüm detay bilgilerin sözleşmede yer alması gerekmektedir.


Taşeron sözleşme örneği:


TAŞERON SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İŞVEREN : ……………………………………………………….

Kısaca  ŞİRKET  diye anılacaktır.

TAŞERON : .....................................................................................

Kısaca  TAŞERON  diye anılacaktır. 


SÖZLEŞMENİN KONUSU


İŞİN ADI : ............................................................İŞİ

TAHMİNİ BEDEL : İş bu sözleşmeye  konu olan yaptırılacak işin  tahmini  bedel …………………………………………….. YTL’ dir.


MADDE 1- MALZEME VE İŞÇİLİK


1.1)Her türlü işçilik için gerekli  malzemeler Şirket’e aittir. TAŞERON yapmış olduğu Üretimden sorumludur. Belirli süre içerisinde  belirlenen üretimini zamanında teslim etmekle yükümlüdür.Aksi takdirde doğan gecikme ve müşteri tarafından kabul edilmeyen işçilik hataları bedelsiz olarak TAŞERON ‘un Ücretinden kesilecektir. 


1.2) TAŞERON kendisine teslim edilen malzemelerin muhafazasından birinci derecede sorumludur. Malzemeler TAŞERON’ a tutanakla teslim edilecektir. Tutanakla teslim edilen malzemeleri TAŞERON sayarak teslim alacak ve "eksiz teslim aldım " yazarak imzalayacaktır. Daha sonra eksik çıkması halinde , malzeme bedelleri  maliyet fiyatları ilk yapılacak hakedişden kesilir. TAŞERON’ un yapacağı      hakediş kalmadı ise malzeme bedelleri nakit olarak TAŞERON dan tahsil edildikten sonra ilişiği kesilir.  Eksikten ve teslim edilen her türlü malzemenin güvenliğinden TAŞERON sorumludur. 

1.3) TAŞERON  şantiyede  bulunan    Malzemeleri  zimmetli   olarak  teslim  aldıktan   sonra, Malzemenin   korunması,  muhafazası   için  gerekli   tüm  önlemleri   almakla  mükellef  olacaktır. Zimmetinde   bulunan    malzemelerin   çalınması,  hasara  uğraması,   kayıp olmasından kaynaklanan mali zararlardan doğrudan  sorumlu olacaktır. Doğacak  zarar ziyanı    karşılamakla   mükellef  olacaktır. Bu  tür  hadisenin  vuku  bulması  halinde; TAŞERON   en  kısa   süre  içerisinde  ŞİRKET ’e    haber  verecektir. Aksi   halde  ŞİRKET   sözleşmeyi   tek taraflı  fesh   etmeye   yetkili  olacaktır.


MADDE 2- GECİKME CEZASI

2.1)Kabul edilen süre uzatılmasını gerektiren haller dışında, belirli süre içinde bitirilmemesi  halinde, geçen her takvim günü için , hiçbir ihtar ve hükme hacet kalmaksızın TAŞERON ‘a  100,00.-YTL gecikme cezası kesilir. Cezalı çalışma süresi 10  takvim günü devam eder. Bu sürenin sonunda iş bitirilmediği takdirde işveren sözleşmeyi feshetmekte veya cezalı olarak TAŞERON’ u işe devam ettirmekte serbesttir.

2.2)İşin belirtilen süre içerisinde bitmemesi nedeniyle Müşteri tarafından  ŞİRKET’ e  kesilen   vade farkı vb. %50  TAŞERON ’a  aynen yansıtılacaktır.


MADDE 3- İŞİN MİKTARININ ARTMASI VE EKSİLMESİ

Müşteri işin miktarında değişiklik yaparsa TAŞERON buna uymak zorundadır. 


MADDE 4- SÜRE UZATIMI

TAŞERON, Müşteri tarafından ŞİRKET ’e verilen ek sürelerden yararlanacaktır, ancak ek süre sonunda TAŞERON işi bitirmek zorundadır.


MADDE 5- ZARAR ZİYAN


Bu yüklenimin yerine getirilmesinde , işin başından sonuna kadar her ne nedenle olursa olsun kazı , taşıma , yükleme ,boşaltma , istif , inşa , imal, montaj v.b. tüm işlerin yapılması sırasında meydana gelebilecek kaza , hasar , kayıp ve zararlar ile Fabrika sahasında ve işçilerin işyerine nakli sırasında, yatakhane, yemekhane vb. yerlerde meydana gelen  kazaların  mali , hukuki ve cezai bütün sorumluluk ve sonuçları TAŞERON ’a aittir.


TAŞERON ve işçilerin iş ile ilgili çalışmalarının  malzemeye , birbirlerine  ve üçüncü kişilere verecekleri maddi manevi zararların tazmininden  TAŞERON sorumludur.

Müşteri tarafından kabul edilmeyen veya ana sözleşmedeki şartlara uymayan, kısımların sökülmesi, yıkılması kaldırılması bu kısımların yeniden yapılması, yapılmamış işlerin tamamlanması için; emanet pazarlık ederek belirtilen işleri  Taşeron bizzat kendisi yapar. 


MADDE 6- ÖDEMELER

Müşterinin ; mal teslimatının veya kusurlu teslimattan kaynaklama dolayısı ile zamanında  ödeme yapmamasından dolayı doğacak geç ödemeler nedeniyle TAŞERON ilave bir hak iddia etmeyecektir.  


MADDE 7-TAŞERON YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1) İşin gereği uyulması gerekilen  kanun , tüzük , talimatname veya genelgelere göre işyerlerinde her türlü tedbirlere uymak TAŞERON’ a ait birer vecibe olup , bu tedbirlerin kısmen veya tamamen eksik alınmasından ve bunun neticelerinden doğacak cezai ,mali ve hukuki tüm sorumluluklar TAŞERON’ a ait olacaktır. TAŞERON vuku bulacak iş kazalarını gecikmeden mümkün olan suretle ve en kısa zamanda ŞİRKET ’e rapor edecek ve kazayı tespit eden tutanağın bir suretini görgü şahitlerinin imzalı ifade isim ve adresleri ile birlikte gönderecektir.

7.2) TAŞERON şantiyesinde ve işyerinde yada işin yapımı ile ilgili bütün mahallerde , gerekli her türlü emniyet tedbirlerini almak ve uygulamakla yükümlüdür. Her türlü iş kazasına ve iş emniyetine ilişkin sorumluluklar maddi manevi tazminat yükümlülükleri doğrudan doğruya TAŞERON’ a aittir.

7.3) TAŞERON ' nun emrinde istihdam edilen personelin , yapım malzemeleri ve ekipmanına , birbirlerine üçüncü şahıslara veya diğer bir unsura ika edebilecekleri zarar ve ziyan ile bunlara ilişkin bedel ve tazminat TAŞERON tarafından ödenecek ve TAŞERON bu gibi iddia , talep ve davalardan yükleniciyi masun tutacaktır.

7.4)TAŞERON çalıştırdığı işçilerin can ve mal güvenliğinden birinci dereceden sorumludur. 


MADDE 8- KESİNTİLER

ŞİRKET işin sözleşme süresine göre TAŞERON ’a ödeyeceği hakedişlerden vergi kanunlarının emrettiği stopajları ve SSK primlerinin tamamının kesintisini  yapacaktır. 


MADDE 9-ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1) TAŞERON mer'i iş kanununa sosyal sigortalar kanununa ve sair iş mevzuatına uymak mecburiyetindedir. Şirket ;Sosyal sigortalar kurumuna çalıştırmış olduğu Taşeronların sigortalarını fiili olarak çalıştırdıkları gün kadar aylık hak edişlerinden kestiği  aylık sigorta primlerini   ödemek zorundadır. 

9.2) Gelir vergisi kanunu uyarınca; Taşeronların   fiili olarak çalıştıkları gün kadar Gelir Vergilerini aylık hak edişlerinden  tevkif  ederek   Maliye Bakanlığına   ödemek zorundadır. 


MADDE 10-KANUNİ İKAMETGAH ADRESİ 


 TAŞERON ’un kanuni ikametgahı ……………………………………………………… ……………………..‘dur.TAŞERON , yukarıda yazılı adresi ,kanuni ikametgah adresi olarak bildirir ve kabul eder. 


Bu adrese yapılacak olan her türlü tebligat TAŞERON ’a yapılmış sayılır.TAŞERON sözleşmede belirtilen adresini değiştirdiği takdirde bu değişikliği en geç 3 gün içerisinde ……………………………………………………………………………………’ne bildirmek zorundadır. Aksi halde eski adrese yapılan her türlü tebligat TAŞERON ’a yapılmış sayılır. 

Sözleşmede yazılı bu kanuni ikametgah adresi ancak, TAŞERON ’un ……………………………………………………………’ne yazılı yapacağı bildirimle değiştirilebilir.  Başka şekil ve suretlerde TAŞERON’ un yeni değişik adres göstermesi, sözleşmede yazılı bu adresinin değiştirdiği anlamına gelmez.MADDE 11-SÖZLEŞMENİN AKDİ VE TESCİLİ :


İşbu sözleşme 12 maddeden ibaret olup …………………………………………………………………………………………………………… ile ………………………………………………………………………………………………………………………TAŞERON arasında .......................... tarihinde iki suret  olarak akdedilmiştir.


MADDE 12-ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :

 

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık ve davaların çözümü ve icra kovuşturmalarına ihale makamının bulunduğu  .....   Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  ……/…./200….


TAŞERON                                                                                    

İŞVEREN 


Taşeron


Taşeron firma seçerken nelere dikkat edilmelidir?


1. Vergi tabelası olmayan şirketler taşeron firma olarak seçilemez.

2. Vergi levhası sıfıra yakın ya da eksi gözüken firmalara güvenilmez.

3. Sözleşmesiz çalışmak isteyen firmalar ile çalışılmaz.

4. İş garantisi verilmesine dikkat edin.

5. Taşeron firma sahiplerinin mühendis ya da mimar olmasına özen gösterin.

6. Makine parkı olan firmalar ile çalışılabilir.


İnşaat sektöründe taşeronluk hizmeti veren firmalar hangileri?


1. Esen İnşaat

2. Dölek İnşaat

3. Maviba İnşaat

4. Bağdatlıoğlu İnşaat

5. Eyüpoğlu İnşaat

6. YSK İnşaat

7. Karadeniz İnşaat

8. Çevre İnşaat

9. Artos İnşaat

10. Duygu İnşaat

11. Çobanlı İnşaat


Taşeronluk Yasasındaki gelişmeler nedir?


5510 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca; sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur. 4857 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca da aynı şekilde; bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Ayrıca özellikle iş mevzuatı açısından bu konudaki ayrıntılı düzenlemeyi içeren Alt İşverenlik Yönetmeliği 27/09/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.