Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

TMMOB disiplin yönetmeliğinde değişiklik yönetmeliği 2016!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de açıklandı. İşte yönetmelikte yapılan düzenlemeler..


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Kasım 2016 tarihinde 29884 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikler aşağıda sıralanıyor:


YÖNETMELİK


TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“ç) Mühendislik mimarlık ve şehir planlama disiplinini ilgilendiren plan, proje veya hizmetlerde, bir mühendis mimar ya da şehir plancısı tarafından ya da sorumluluğunda yapılması gereken, ancak yetkisiz kişilerce üretilen plan, proje ve hizmetlerden birine imza atmak ya da attırmak, imzacılık yapmak.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Odadan uyarı ve para cezaları beş yıl, Odadan ihraç dışında süreli meslekten men cezaları on yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı süreleri cezanın uygulanmasından itibaren başlar. Zamanaşımı süresi dolan meslek mensubu, Oda Onur Kuruluna başvurarak hakkında verilen cezanın silinmesini isteyebilir.”


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.